Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Bo Lindquist , pp. 54. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Bo Lindquist
bosse.lindquist@spray.se
Titel / Title: Success factors in small Swedish companies
Översatt titel / Translated title: Framgångsfaktorer i mindre svenska företag
Abstrakt Abstract:

Background and Problem Discussion: To be able to be a successful company in the US you need to possess certain factors. Jim Collins and his research team have found that successful companies in the US have six factors in common. His findings are described in the book Good to Great .
This thesis tries to find out if these success factors also can be found in small successful Swedish companies.

Purpose: To see if the Collins’ findings are “universal” and independent of the size of the company.

Method:
· Select a couple of small successful Swedish companies based on how their stock price had developed during the last 10 years.
· Interview the selected companies’ CEOs to get hold of information about the reasons for their company’s success.
· Compile the success factors in Swedish companies and try to find common denominators.
· Compare the findings of Collins with my findings to see if they are similar.

Theory: According to Collins’ research, successful US companies in have six common factors that make them unique compared to less successful/unsuccessful companies; a leadership on level 5, first who then what, accept and face the reality, the Hedgehog concept, a culture based on discipline, technology as an accelerator. My assumption is that it would be possible to find some common factors in small successful Swedish companies as well.

Analysis: When comparing the results found by Collins with my findings, I analysed if they were fully compatible, to some degree similar or if they completely differed with the findings of Collins.

Conclusion: I have found that several factors are common among the analysed Swedish companies. All of my findings could also be related to the findings of Collins and his research team. Two of Collins findings were not directly apparent but explanations around this will be found in the thesis.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Bakgrund och problemdiskussion:
För att kunna bli ett framgångsrikt företag i USA behöver företaget inneha ett antal faktorer. Jim Collins och hans forskningsgrupp har funnit att framgångsrika företag i USA har 6 faktorer gemensamma med varandra. Hans upptäckter beskrivs i boken "Good to Great".
Denna uppsats skall försöka att ta reda på om dessa faktorer kan även kan hittas i mindre svenska företag.

Syfte: Att se om Collins upptäckter är "universella" och oberoende av storleken på på företaget.

Metod:
· Hitta ett antal framgångsrika mindre svenska företag, baserat på hur kursen för deras aktier har utvecklats de senaste 10 åren.
· Intervjua de utvalda företagens VD:ar för att få tag på information om bakgrunden till deras företags framgång.
· Sammanställa de framgångsfaktorerna som hittats i de svenska företagen och försöka hitta gemensamma nämnare.
· Jämföra Collins upptäckter med mina upptäckter för att se om de är lika.

Teori: Enligt Collins forskning har framgångsrika företag i USA 6 gemensamma faktorer som gör dem unika jämfört med mindre framgångsrika och ej framgångsrika företag; ett ledarskap på nivå 5, först vem sedan vad, möt den bistra verkligheten, Igelkottsonceptet, en kultur präglad av disciplin, teknik som accelerator.
Mitt antagande är att det även borde vara möjligt att hitta några gemensamma faktorer för framgångsrika mindre svenska företag.

Analys: När jag jämför de resultat som Collins hittat med de resultat som jag hittat så har jag analyserat ifall de är fullt kompatibla, påminner om dem till en viss del eller skiljer sig totalt från Collins upptäckter.

Slutsats: Jag har funnit att flera faktorer är gemensamma i de undersökta svenska företagen. Alla mina upptäckter kan relateras till de upptäckter Collins och hans forskningsgrupp gjort.
Två av Collins upptäckter var inte själklart uppenbara, men förklaringar kring detta kan hittas i uppsatsen.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Success Factors, Collins, the Hedgehog Concept, the Flywheel, Good to Great

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 04/13/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00