Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva Ballovarre; Rebecca Vallsäter , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Eva Ballovarre, Rebecca Vallsäter
Titel / Title: Bemötande - en litteraturstudie om bemötande av patienter med fetma
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden till föreliggande studie är att fetman är ett av de snabbast växande folkhälsoproblemen både nationellt och internationellt. Studier visar att personer med fetman diskrimineras i samhället. Syftet med denna studie var att belysa hur patienter med fetman blir bemötta nom vården. Författarna valde att göra en litteraturstudie som grundade sig på åtta vetenskapliga artiklar som granskades med inspiration av Granheim och Lundmans (2003) analysmodell.
I resultatet framkom fyra teman vilka alla visade att patienter med fetma blir diskriminerade av vårdpersonal. I diskussionen knyter författarna an till Kari Martinsens omvårdnadsteori för att förklara vikten av gott bemötande. Slutsatsen som författarna drog av studien var att patienter med fetma blir diskriminerade trots den humanistiska människosynen som ska genomsyra sjukvården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: fetma, bemötande, patient, attityd, diskriminering, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
aso@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ballovarre&vallsater.pdf (1206 kB, öppnas i nytt fönster)