Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Möller; Ervina Novljakovic; Ann-Sofie C Rudolphson , pp. 45. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Ulrika Möller, Ervina Novljakovic, Ann-Sofie C Rudolphson
Titel / Title: Elektronisk identifiering vid 24-timmarsmyndighet - en fallstudie i Karlskrona kommun
Översatt titel / Translated title: Electronic identification in 24- hour government - a case stady at Karlskrona municipality
Abstrakt Abstract:

Användningen av Internet och antalet nya tjänster ökar mer och mer. Internet är ett öppet system och för att Internet i högre utsträckning skall kunna användas även vid hantering av känslig information krävs bättre säkerhet.

Syftet med denna rapport är att utifrån Karlskrona kommuns säkerhetspolicy samt medborgarnas åsikter om säkerhet, undersöka vilken eller vilka säkerhetslösningar som lämpar sig bäst vid den planerade 24-timmarsmyndigheten. I denna rapport undersöks vilken eller vilka av de alternativa medborgarcertifikat som myndigheter får använda sig av. Målet är att komma fram till en möjlig lösning för elektronisk identifiering inom den framtida, 24-timmarsmyndigheten inom Karlskrona kommun.

För att genomföra denna utredning har vi använt oss av intervjuer, enkäter och litteraturstudier. Rapporten innehåller även bakgrundsfakta för att få en ökad förståelsen av innehållet. Undersökningen genomfördes genom en analys av de möjliga medborgarcertifikat och en enkätundersökning av medborgare.

Resultatet visar att mjukt certifikat är det som bäst lämpar sig i den framtida 24-timmarsmyndigheten. Det medborgarcertifikat som bäst besvarade vår frågeställning är den som levereras av Föreningssparbanken.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The use of Internet and number of services increase more and more. Internet is an open media and to be able to use Internet in a greater extent even when you handle with sensitive information you need better security.

The purpose with this report is from Karlskrona municipality security policy together with citizen opinions about security, analyse which security solution that is best at the planned 24- hour- government. This report examines which of the alternative citizen certificate that authorities are allowed to use. The goal is to be able to present a possible solution for electronic identification in the future 24- hour- government at Karlskrona municipality.

To be able to realize this investigation we have used interview, questionnaire and literature studies. To enhance the understanding of the report, are there some backgrounds facts. The research were carried out with analyse of the possible citizen certificate and of the questionnaire that was carried out among the citizens.

The result shows that soft certificate is best for the future 24- hour- government. The citizen certificate that answered our questions best is the one provided by Föreningssparbanken.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Certifikat, PKI, Smarta kort, Elektroniska Signaturer, Elektronisk identifiering, Kryptering, Digital Signatur, Säkerhetspolicy

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jelte Jansons
jja@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Karlskrona kommun
Anmärkningar / Comments:

adb99umo@student.bth.se
adb99eno@student.bth.se
is99asc@student.bth.se