Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Boel Gustafsson , pp. 80. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Boel Gustafsson
boel.gustafsson@home.se
Titel / Title: Nyhamnen - länk mellan stad och vatten
Abstrakt Abstract:

Malmö är en stor stad vid vatten men ändå utan kännbar vattenkontakt. Avsikten i detta examensarbete har därför blivit att undersöka vad detta beror på och hur man skulle kunna föra in vattenkontakten i staden igen.

Nyhamnen utgör idag en del av den aktiva hamnen i Malmö, men pekas i Översiktsplan för Malmö 2000 ut som område för framtida stadsbebyggelse. Den bakomliggande orsaken till detta är att hamnverksamheten, som här utgörs av färjetrafik, planeras flyttas till bättre lägen i hamnens norra delar. Eftersom Nyhamnen ligger mycket centralt i förhållande till Malmö centrum blev detta område intressant att studera som möjlig länk mellan stad och vatten.

Del ett i arbetet fokuserar på hur Malmös vattenfront ser ut och hur den används. Som bas för undersökningen ligger en studie från 1996 gjord av två amerikanska forskare inom stadsbyggnad, Ann Breen och Dick Rigby. De har under många år studerat vattenfronter över hela världen och kommit fram till att nya byggprojekt kan delas in i olika kategorier efter användningsområde. Studien av Malmö visar att stadens gränser har flyttats ut i havet under senare århundraden, eftersom hamnanläggningar och industriområden byggts på utfylld mark. Detta är grunden till att staden förlorat vattenkontakten. Den utfyllda marken har fått två olika användningsområden: rekreationsområden samt hamn- och industriområden.

I del två beskrivs Nyhamnen och dess förutsättningar. Här framkommer att det är ett splittrat område med både kvaliteter och problem. Kvaliteter är till exempel områdets vattennära läge, de många kajerna som kan utnyttjas för promenader, men också en del av den bebyggelse och de verksamheter som finns idag. Problem är exempelvis bullerstörningar från järnväg och hamnverksamhet, oanvändbar mark i norr på grund av ett riskområde samt att Nyhamnen separeras från övriga staden av kraftiga barriärer.

I del tre presenteras förslaget för utformningen av Nyhamnens nya stadsdel. Först diskuteras nya fysiska kopplingar mellan innerstaden och Nyhamnen och en ny gång- och cykelbro över bangården föreslås. Kajerna utformas så att de blir lockande för invånarna, en nya kanal grävs fram inne i området och gatorna utformas så att de erbjuder siktlinjer och gena vägar till intressanta platser vid vatten. Nya offentliga byggnader förläggs till centrala platser och blir naturliga dragpunkter längs Nyhamnens kajer. I övrigt blir Nyhamnen en stadsdel för ca 6000 nya invånare med en blandning av bostäder, kontor, handel, restaurang- och nöjesutbud som har goda förutsättningar att bli en naturlig förlängning av Malmö centrum.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: stadsförnyelse, Malmö, hamnprojekt, vattenfront

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nyhamnen.pdf (3412 kB, öppnas i nytt fönster)