Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erik Lorentz , pp. 26. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Erik Lorentz
erik@lorentz.net
Titel / Title: Marknadsföringsstrategier för spelutvecklingsteam under utbildning
Översatt titel / Translated title: Marketing Strategies for Game Development Teams in Training
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna slutreflektion är att visa problemen men även möjligheterna i marknadsföringen av spelet Forced2Fight av det lilla teamet i Kick the Owl Productions. Begränsad budget, osäker framtid för både team och spel är något som måste övervinnas. För att kunna angripa dessa problem har jag studerat en rad olika tillvägagångssätt och kommit fram till ett lämpligt tillvägagångssätt riktat åt gräsrötterna för att bygga upp varumärket. Den effektivaste strategin bör i min mening vara att marknadsföra gruppen via traditionella medier och förankra spelet i den relevanta målgruppen direkt via fora och andra sociala medier. Kontakta både framträdande medlemmar i sociala grupper samt expertgrupper bestående av kunniga spelentuseaster. De olika grupperna kompletterar varandra och kan förmedla en helhetsbild av spelet som kan gynna Kick the Owl Studios. Slutligen bör man fördela informationsflödet så att de presumtiva kunderna får kontinuerliga uppdateringar fram till och efter lansering med möjlighet till feedback och nära band till utvalda delar av teamet. Detta görs med fördel genom en dynamisk hemsida med bloggfunktion samt ett egenkontrollerat forum. Detta kan även med framgång utnyttjas för kvalitetssäkring av spelet. I det fallet att teamet kan förutspå en splittring bör fokus ges åt individerna och deras talanger samt produkten i sig. På så sätt kan man maximera den positiva renommé spelproduktionen kan ge.

Nyckelord: marknadsföring, sociala medier, kvalitetssäkring, dynamisk hemsida

The purpose of this paper is to highlight the problems and possibilities in marketing the game Forced2Fight, by the small team of Kick the Owl Productions. A limited budget, uncertain future for both team and game is something that has to be overcome. In order to tackle these problems, I have studied a number of different approaches and have come to a suitable approach targeted at the grass roots to build the brand. The most effective strategy should in my view be to build the team through traditional media and the anchor product in the relevant target audience directly via a forum and other social networks. Contact both prominent members of social groups and expert groups consisting of knowledgeable gaming enthusiasts. They complement each other and provide a comprehensive view of the game that can benefit the Kick the Owl Studios. Finally, one should distribute the flow of information so that potential clients receive continuous updates before and after the launch, with the possibility of feedback and close ties to selected parts of the team. This can be done effectively with a dynamic website with a blog feature and a self-controlled forum. This can also be successfully used for quality assurance of the game. In the case the team can predict a split the focus should shift to the individuals and their talents and the product itself. This will maximize the positive reputation which the production of the game can provide.

Keywords: marketing, social media, quality assurance, dynamic homepage

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: marknadsföring, sociala medier, kvalitetssäkring, dynamisk hemsida, marketing, social media, quality assurance, dynamic homepage

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 11/06/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara
pirjo.elovaara@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: marketingstrategies.pdf (1014 kB, öppnas i nytt fönster)