Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Persson , pp. 92. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Therese Persson
Titel / Title: Rörelse, mötesplats, blandning - ledord för samtidens stationssamhälle.
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet formulerar förutsättningar för ett samtida stationssamhälle utifrån utvecklingen av stationssamhällen utefter järnvägsdragningarna på 1800-talet och dagens förutsättningar. Arbetet är indelat i fem delar. Den första beskriver uppkomsten och utvecklingen av stationssamhällen fram till idag.

I del 2 beskrivs det samtida stationssamhället utifrån historien och dagens förutsättningar. Beskrivningen utgår ifrån de tre ledorden som är viktiga i utformningen av samhället; rörelse, mötesplats, blandning. Det samtida stationssamhället uppkommer kring pendeltågstationer med en övergripande struktur med rörelsen inom samhället i fokus och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Navet i samhället är stationen vilket också är den främsta mötesplatsen för invånarna. Stationsområdet är mer än en hållplats det är en plats i samhället. Funktioner och bostäder behövs för att kunna skapa en blandning som tillgodoser de dagliga behoven hos invånarna. Placeringen ska också passa in i rörelsemönstret för att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt val som inter-urbant transportmedel.

I del tre och fyra presenteras planområdet samt analys och strategier utifrån begreppet samtida stationssamhälle. Detta ligger till grund för den avslutande delen där det visas hur ett samtida stationssamhälle kan gestaltas genom de ledorden; rörelse, mötesplats, blandning.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: stationssamhälle

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/14/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
anette.andersson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00