Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Eriksson , pp. 61. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Henrik Eriksson
Titel / Title: Det sentida industriarvets framtidsmöjligheter
Abstrakt Abstract:

Ett vanligt fenomen i svenska städer är industriområden som förr låg i stadens periferi nu har inringats av den expanderande staden, eller åtminstone blivit tätt angränsad till den. Industriområdet är dock separerat från den övriga staden genom sin struktur och funktion. Vid stadsförnyelseprojekt av industriområden från efterkrigstiden har man ofta valt att riva allt och sedan bygga nytt. Denna uppsats har haft som mål att undersöka om även sentida industriområde kan anses bevarandevärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv och hur man kan planera om ett sentida industriområde till en integrerad del av staden.
Arbetet har utifrån detta studerat begreppet kulturarvsbegreppet för att sedan redovisa för vad flera forskare inom stadsplanering har för tankar om stadsförnyelse, strukturer och kulturarv. De förhållningsätt som därmed kommit fram har tillsammans med en platsanalys för området, ett industriområde i sydvästra Kristianstad, legat till grund för de riktlinjer och rekommendationer som redovisas i uppsatsen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: stadsförnyelse, industriarv, kulturarv, kristianstad, sentida industriområde

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8leevk
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/05/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Karl Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011eriksson.pdf (15822 kB, öppnas i nytt fönster)