Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Celion; Johnny Sjösten , pp. 61. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Fredrik Celion, Johnny Sjösten
celioncelion@hotmail.com / josm05@student.bth.se
Titel / Title: Hur påverkar virtuella grupper dysfunktionella konflikter och hur påverkas ledarnas konflikthanteringssätt?
Översatt titel / Translated title: How does work groups in the virtual environment affect destructive conflicts and how does this affect the leaders conflictmanagement?
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: Hur påverkar virtuella grupper dysfunktionella konflikter och hur påverkas ledarnas konflikthanteringssätt?

Författare: Fredrik Celion och Johnny Sjösten

Handledare: Thomas Danborg

Institution: Managementsektionen vid Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp

Syfte: Studiens syfte är att analysera och förstå hur den virtuella gruppen påverkar den dysfunktionella konflikten och för att sedan visa hur ledare konflikthanteringssätt påverkas/förändras av den virtuella gruppens miljö.

Metod: Vi har genomfört litteraturstudier samt intervjuer för att kunna uppfylla studiens syfte. Genom att en införskaffa en grund av sekundärdata (litteraturstudien) och kompletera med primärdata (intervjuerna) ges det en möjlighet till att tolka den informationen som framstår. Vi kan sätta det “tidigare” mot det nya och analysera detta för att nå studiens syfte.

Slutsatser: Den virtuella gruppens påverkan på den dysfunktionella konflikten är ett problem. Något som kan lösas genom simpla handlingar i en ansikte-mot-ansikte grupp blir enormt svårt när samma scenario utspelar sig i en virtuell grupp. Genom att motivationen och förtroendet till/för gruppen förändras skapar det en överhängande möjlighet till att en dysfunktionell konflikt kan slå rot och eskalera snabbare än vad ledaren hinner att agera på.

Likväl som den virtuella gruppens miljö har påverkat den dysfunktionella konflikten har den även påverkat ledarens konflikthantersingssätt. Det stora fokuset ligger på att höja motivationen och förtroendet för att gruppen skall undvika dysfunktionella konflikter. Uppstår en dysfunktionell konflikt och ledaren använder “gamla konflikthanteringsätt” som de har tagit med sig från ansikte-mot-ansikte gruppen är det troligt att det resulterar i att konflikten eskalerar. Konflikthanteringssätten som presenteras i studien säger att 1. Konflikten skall hanteras innan den uppstår genom att höja motivationen/förtroende, genom att låta alla vara delaktig i beslutprocessen om hur gruppen skall arbeta mm. 2. Den som har absolut makt skall gå in och bestämma, vilket inte reder ut konflikten utan tvingar in medlemmarna i att arbeta igen.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Kandidatarbetet studerar hur den dysfunktionella konflikten påverkas av att befinna sig i en virtuell grupp. Likväl studeras det hur detta påverkar ledarnas val av konflikthantering samt avslutas med att ge en praktiskt teori om hur man skall hantera dysfunktionella konflikter i ett virtuell medium med stöd utav tidigare forskning.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Konflikthantering, Virtuella grupper, Virtuell Miljö, Affektiv konflikt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 07/15/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
thomas.danborg@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fredrikcelion_johnnysjosten_kandidatarbete.pdf (469 kB, öppnas i nytt fönster)