Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Amra Lovic; Lina Karlsson och Noor Ali Mustafa , pp. 34. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Amra Lovic, Lina Karlsson och Noor Ali Mustafa
lovicamra@yahoo.se, linakarlsson85@hotmail.com, noorali888@hotmail.com
Titel / Title: Lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats var att beskriva lärares erfarenheter av att undervisa i en förberedelseklass. Med fokus på språk, kultur och undervisningsmetoder som används av lärarna vid undervisningen. Vi valde en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som metod och var inspirerade av hermeneutiken som tolkningssätt. Vi intervjuade fem kvinnliga förberedelseklasslärare och en svenska2 lärare. Förberedelseklassen, som vi valde att utföra vår studie på, finns i en kommun i södra Sverige. Resultatet visade att lärarna i förberedelseklassen använder sig av egna undervisningsmetoder som de skapat efter elevernas enskilda behov. Lärarna ger eleverna kunskaper i det svenska språket, men även om normer och värderingar som ger barnen en möjlighet till att anpassa sig till det nya samhället. En intressant aspekt var att förberedelseklassen i första hand inte utgick ifrån ämnesundervisning. Lärarna använder sig snarare av olika ämnen för att genomföra och möjliggöra språkundervisningen.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Lärarnas erfarenheter, förberedelseklass och språkundervisning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 10/08/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Pettersson
marten.pettersson@bth.se
Examinator / Examiner: Monne Wihlborg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: amra, lina & noor - kandidatuppsats - 2008.pdf (257 kB, öppnas i nytt fönster)