Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Johansson , pp. 132. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Helena Johansson
helena.johansson.planark@gmail.com
Titel / Title: Människor och offentliga rum - inom norrcity i Örebro
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Stadens offentliga rum är en viktig arena för stadslivet. Detta påstående
har varit utgångspunkten för att undersöka de fysiska förutsättningarna i
stadsrummet och vad de har för betydelse för mötet mellan människor.
Människor ska ha möjlighet att mötas i det offentliga rummet, men det
behövs en anledning för att vistas där. Det kan vara så enkelt som att titta på
andra människor, men då måste människor välja att uppehålla sig just på den
platsen. I examensarbetet utpekas ett antal element i den fysiska miljön som
underlättar eller försvårar möjligheten till att vistas i den offentliga miljön.
En avgränsad del av norrcity i Örebro har fungerat som studieområde,
bestående av Järntorget, Henry Allards park och del av Storgatan. Norrcity
besitter ett av Örebros ”finrum” med historiska miljöer så som Henry Allards
park med utsikt över Örebro Slott och omgivningar.
Storgatan på norrcity fungerade som Örebros shoppinggata nummer ett
under första delen av 1900-talet. Därefter förflyttades de huvudsakliga
shoppingstråken till södra delen av Örebro city. Storgatans shoppinggata
består nu alltmer av alternativa orientaliska småbutiker. Järntorget fungerar
idag huvudsakligen som parkeringsyta till bilar men också i begränsad
utsträckning som marknadsplats.
Examensarbetet har utgått ifrån sju begrepp, som är hämtade från Bentley et
al. Responsive Enviroments: A manual for urban designers (1985). De sju
olika begreppen har förtydligats med hjälp av metoder ifrån Jan Gehl, Kevin
Lynch och Gordon Cullen och Edward T Hall.
Gehls metod som är hämtad från boken Life between buildings (2001) används
under begreppet variation, valbarhet. Lynchs metod som är hämtad från boken
The image of the city (1960) används under begreppet orienterbarhet. Cullens
metod är hämtad från boken Townscape (1961) och används under begreppet
visuella upplevelser. Halls metod är hämtad från The hidden dimension,
(1966) och används under begreppet design för olika sinnen.
De sju begreppen som har genomsyrat examensarbete är:
1. Tillgänglighet
2. Visuell upplevelse
3. Variation
4. Orienterbarhet
5. Valbarhet
6. Design för olika sinnen
7. Påverkan
Vid varje begrepp har tillvägagångssättet för den valda metoden beskrivits,
under kapitlet begreppsanalys. Därefter har studien av stadsmiljön på norrcity
genomförts, där hänsyn har tagits till mina egna men också andra människors
förhållanden till den fysiska miljön. Fokus har baserats på inventeringar,
observationer och upplevelser av planområdet.
Järntorget är den plats som i slutsatsen behöver flest förändringar, platsen har
många brister men också en hög potential! På Järntorget finns förutsättningar
för plats till aktiviteter. Genom att aktiviteter äger rum, finns underlag för
att en bredare publik kommer att infinna sig. Storgatans barriär mellan
Järntorget och Henry Allards park bör tonas ner för att låta de sociala och
valbara aktiviteterna ta plats.
Förslag till förändringar har haft en underordnad betydelse i examensarbetet.
Slutsatserna i kapitlet ”studien av norrcity” ligger till grund för kapitlet
”förslag till förändringar” och presenterar åtgärder i den fysiska miljön som
underlättar för möten mellan människor.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Environmental Studies\General
Nyckelord / Keywords: Människor och offentliga rum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
agneta.sundberg@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Örebro Stadsbyggnadskontor, WSP Örebro
Anmärkningar / Comments:

Obs, filen är i låg upplösning, kontakta författaren om en pdf med högre upplösning önskas.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: helena_johansson_manniskor_och offentliga_rum.pdf (8671 kB, öppnas i nytt fönster)