Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linnea Carlsson , pp. 132. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Linnea Carlsson
linnea.carlsson.83@home.se
Titel / Title: SHARED SPACE - Att få rum i staden
Abstrakt Abstract:

En utbyggnad av shared space har skett och sker runt om i Sverige, Europa och övriga världen. Utbyggnaden har föranlett en debatt kring ämnet som handlar om stadens funktion och om människors tillgång till staden utifrån sina villkor.

Det finns ett kunskapsbehov i kommunal planering när det gäller utformning och val av plats för shared space, vilket är en av anledningarna till examensarbetet. Syftet är att formulera och pröva en arbetsmodell som kan vara vägledande i arbetet med etablering av shared space, där fokus ligger på prioriteringar mellan användare och begreppen: stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljö. Dessa utgör kvalitetsbegreppen i planerarhandboken; Trafik för en attraktiv stad.

Arbetet består av två delar. Den första utgör en fördjupning där problematik kring shared space presenteras. Det andra avser formulering och ger en beskrivning av min arbetsmodell. Arbetsmodellen exemplifieras i en fallstudie som genomförs i ett område i Göteborg på centrala Hisingen.

Resultatet från fallstudien visar att en bred kunskapsbas som bygger på kvalitetsbegreppen ger ett bra underlag vid ställningstagande avseende val av plats och utformning. Resonemangen i fallstudien är av vägledande och inspirerande karaktär. I arbetet har jag kunnat finna generella råd. Exempelvis går det att konstaterat att metoden lämpar sig bättre för gator och platser som fungerar som områdets pulsåder. Fotgängare bör ha säkra passager. Barn, äldre och funktionshindrades anspråk ska vara dimensionerande och platsen bör med fördel regleras som gångfartsområde. Kollektivtrafik ska vara prioriterad bland skyddade trafikanter.

Sammanfattningsvis är budskapet med mitt examensarbete att människors aktiviteter ska kunna ske sida vid sida utifrån var och ens egen förmåga och önskan. Shared space får inte bli en barriär, det handlar om att skapa balans, inte kaos .

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, stadsplanering, trafikplanering, statsutveckling, stadsförnyelse, shared space, samrum, integrering, offentliga rum, utformning, urban design, stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, miljö, trafiksäkerhet, trafikanter, trafik, trafikplats

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/19/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Mathias Wärnhjelm, Gunnar Nyström, Roger Johansson
Examinator / Examiner: Anders Törnquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Kontakta författaren för högupplöst version av arbetet, linnea.carlsson.83@home.se.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: shared_space-att_fa_rum_i_staden.pdf (7242 kB, öppnas i nytt fönster)