Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hodda Sheikhnur; Elma Sejdic , pp. 32. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Hodda Sheikhnur, Elma Sejdic
Titel / Title: ”Jag mötte min själsfrände på nätet” En studie av mäns och kvinnors personliga profiler på nätdejtingsajten Spraydate
Översatt titel / Translated title: ”I met my soulmate on the net” A study about men and women’s personal profiles on the dating site Spray date
Abstrakt Abstract:

I dagens samhälle har ett nytt fenomen vuxit fram. Det har blivit populärt med nätdejtingsajter där människor kan mötas. En intressant aspekt av samspelet på internet är hur individer presenterar sig själva online. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för vilken information människor väljer, som använder dejtingsajten Spray date, att lämna ut om sig själva i personliga profilen. Fokus riktas mot dejtingsajten Spraydate
Den metod vi valt att använda är en kvalitativ innehållsanalys. Vi har valt denna metod för att den verkar vara mest passande för att få svar på studiens syfte.
I studiens analysdel använder vi oss av Anthony Giddens idéer om identitet och självidentitet och individen under den senmoderna epoken samt George Herbert Meads Symboliska interaktionism. Vi kommer också att definiera begreppet identitet.
Enligt Giddens påverkas vårt beteende av den kulturella miljön vi föds och växer upp i. Men det betyder inte att vår individualitet eller den fria viljan tas ifrån oss. Det kan verka som om vi får den form och prägel som samhället bestämmer åt oss. Profilerna är en viktig del av nätdejtningen. Medlemmarna presenterar sig bäst via en fyllig och tydlig profil, ärlighet och ett foto är viktiga faktorer när det gäller informationen människorna väljer att lämna om sig själva. Det tycks vara lättare att ljuga över nätet människor kan ”hitta” på sina profiler och utge sig för något de inte är. Individerna bakom profilerna hade en klar uppfattning om vilka de är och de vilka personligheter och identiteter de har.
Resultatet visar att personerna på dejtingsajten Spraydate skriver öppet om sina livssituationer, sina drömmar och sina personligheter. Men framförallt är det fritidssysselsättningar och aktiviteter som lyfts fram i deras profiler. De flesta kvinnor beskriver sig utifrån adjektiv som ödmjuk, charmig, mysig, lugn och söt. Männen däremot beskriver sig som romantiska, omtänksamma, hjälpsamma, trygga och kreativa.
Medlemmarna är ute efter någon de har något gemensamt med t.ex. fritidsintressen eller aktiviteter. Gemensamt är att medlemmarna på dejtingsajten Spraydate söker efter kärleken. De flesta är ute efter allt ifrån kärleksrus till stadiga förhållanden. Det finns även de som inte är ute efter något seriöst utan vill bara ha kul. Omtänksamhet är den viktigaste egenskapen hos en partner. I presentationerna betonas ärlighet, trygghet, skratt och humor.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: In today’s society, a new phenomenon has become increasingly popular. It has become popular with dating sites where people can meet. An interesting aspect of the interplay on internet is how individuals present themselves online.
The purpose of this study is to deepen the understanding of information people who use the dating site Spray date choose to hand out about themselves. The focus is put on the so called personal profile. The chosen method is qualitative content analysis. We have chosen this method because it is likely to be the most suitable one to answer the purpose of the study. In this study we are applying Anthony Gidden´s ideas of identity and self identity and the individual during the late modern era and George Herbert Mead`s Symbolic interactionism.
We will also define the term identity.
According to Giddens, our behaviour is affected by the cultural environment we are born and raised in. That does not mean though that our individuality or the free will is taken away from us. It may seem that way that we take the form and impression society determines for us. The profiles are an important part of net dating. It seems easier to lie over the net people can get up to their profiles and give themselves out as something they are not. The individuals behind the profiles had a clear understanding of what they are and what personalities and identities they have.
The result show that the members present themselves best through an honest detailed and legible profile with a photo, which all are important factors when it comes to the information people choose to give out about themselves. People openly write about their life situations, dreams and personalities. Most women describe themselves using adjectives such as humble, charming, cosy, calm and cute. Men describe themselves being romantic, considerate, helping, secure and creative. Most people are looking for everything between the love rush and steady relationships, the result also show that there are those who are not looking for something serious but just want to have a good time.
Considerateness is the most important quality in a partner. The profiles are emphasize honesty, security and humor.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Nätdejting, identitet, interaktion och profiler

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 12/08/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00