Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Mayor , pp. 62. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Andreas Mayor
Titel / Title: Förorten som blandstad. Ett planförslag kring urbanitetsskapande förnyelse av Rotebro centrum, Sollentuna kommun
Abstrakt Abstract:

Det här kandidatarbetet behandlar hur en typisk förortsmiljö, Rotebro centrum i Sollentuna kommun, med hjälp av rådande blandstadsidéer kan utvecklas till att bli en miljö som präglas av blandade och integrerade funktioner. Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan tas ett gestaltningsförslag fram med hjälp av rådande teori. Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva blandstad som ett planeringsbegrepp och se hur Rotebro centrum kan förtätas och utvecklas med en blandstadskaraktär för att upplevas trivsamt, tryggt och levande. Hur skapas en tydligare urban karaktär och vilka funktioner kan inkluderas.

Genom aktivitetsobservationer, intervjuer och platsanalyser identifieras nuvarande problem och möjligheter. Nuvarande svårigheter finns i bullerproblematiken som idag gör sig påmind i stora delar av området, från både passerande tågtrafik, närliggande motorväg och flygtrafik. En stor möjlighet ligger i Rotebros nuvarande bebyggelse som i viss mån redan är av blandad karaktär, den senaste förnyelsen skedde för några år sedan och har mottagits positivt av de boende, möjligheter finns också i att mycket mark i anslutning till centrumet är fri att exploatera.
Genom att identifiera ett antal viktiga aspekter i behandlad teori kring hur en god blandad bebyggelse planeras och uppstår kan en generell strategi tas fram som sedan ligger som grund för gestaltningsförslaget. Fokus ligger under hela arbetet på att skapa trivsel, trygghet och livlighet.

Strategipunkterna tät struktur, tillgänglighet, variation i form, grönska och funktionell struktur efterföljs i förslaget för Rotebro centrum som innebär en förtätning med rutnätsstruktur där bebyggelsen varierar i utformning och höjd. Stora innegårdar skapar tysta fasader bort från bullret samtidigt som grönska bjuds in i området. Ökad tillgänglighet för gående och cyklister med breda trottoarer och shared spaceprincip tillämpad vid torgytan introduceras. Allékantade gator, kantstensparkering och upphöjda korsningar ökar trafiksäkerheten och tryggheten. En ny parkmiljö och en sportanläggning är andra delar av gestaltningsförslaget. En blandstad bör för bästa resultat växa fram organiskt och blandningen gammalt och nytt är central. Befintlig bebyggelse behålls därav i de flesta fallen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Blandstad, förort, urban karaktär, trivsel, trygghet, levande

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wrf5w
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/01/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Boje Hultman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012mayor.pdf (17018 kB, öppnas i nytt fönster)