Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Nützel , pp. 99. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Christian Nützel
christian@nutzel.se
Titel / Title: Spårbilar i Tyresö kommun - ett examensarbete om hållbara transporter och långsiktig samhällsplanering
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbetet är skrivet på magisterprogrammet för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola och omfattar 30 högskolepoäng. Syftet med uppsatsen är att visa ett förslag för en framtida sträckning av ett system av spårbilar och stationer i Tyresö.

Arbetet utgår från konkreta mål, riktlinjer och visioner som formulerats på internationell, nationell, regional och kommunal nivå gällande hållbar utveckling och transportsystem. Dessa visioner stämmer ofta dåligt överens med den faktiska utveckling vi kan se idag vilket gör det mycket intressant att hitta alternativa och kompletterande lösningar till dagens transportsystem.

På global nivå efterlyser FN miljövänligare, tystare och mer användarvänliga transport- och kommunikationssystem eftersom dagens transportsektor, där bilen står i fokus, förbrukar stora mängder icke-förnybar energi, mark- och vattenresurser samt missgynnar flera grupper i samhället. Det nationella transportpolitiska målet innebär att transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, ett mål som SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys, i dagsläget bedömer vara mycket svårt att uppnå. På regional nivå menar utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS 2010, att regionen idag riskerar en tudelning som en följd av det hårt ansträngda vägnätet och efterlyser bättre kollektivtrafik.

Statliga utredningar gjorda av SIKA och RUFS 2010 pekar ut en satsning på spårbilar som mycket intressant för att komma tillrätta med de högt ställda transportpolitiska målen och som komplement till dagens bilberoende transportsystem. För att säkerställa en ekonomisk tillväxt i regionen, samtidigt som regionen växer, krävs alltså nya lösningar. Tyresö kommun är en kranskommun till Stockholm stad som till stora delar är bilberoende och som saknar kollektivtrafik som är attraktiv nog att kunna konkurrera med bilen. Genom att binda samman Tyresö kommun med angränsande kommuner genom ett nätverk av spårbilar kan restiderna göras betydligt kortare, flexibiliteten kan ökas och de negativa konsekvenserna av transporter minskas väsentligt.

Examensarbetet är uppdelat i fem delar för att ge en överskådlig bild av bakgrunden, problematiken och förutsättningarna för planförslaget som presenteras sist. Uppdelningen ser ut på följande sätt:

Del 1 ger läsaren en historisk inblick i och en introduktion av ämnesvalet, syftet med detta, en diskussion kring problematiken samt en formulering av de frågor och problem som uppsatsen avser behandla.

Del 2 behandlar de visioner, strategier och mål som ska fungera som ett strategiskt ramverk för samhällsutvecklingen gällande hållbar samhällsutveckling med fokus på transporter utifrån ett socialt, ekologiskt och samhällsekonomiskt perspektiv.

Del 3 ger en introduktion av vad spårbilar är och hur systemen fungerar. För- och nackdelar presenteras, historiska och aktuella exempel ges samt hur debatten kring spårbilar går idag.

Del 4 behandlar Tyresö kommun och de förutsättningar som finns här för att införa ett system av spårbilar. En kommuninventering med fokus på bl.a. befolkningsunderlag, områdeskaraktär, målpunkter, kommunikationer och problemdrabbade vägsträckor redovisas i kapitlet. I denna del presenteras och diskuteras även de intervjuer jag gjort med politiker och tjänstemän i kommunen.

Del 5 presenterar planförslaget för hur ett spårbilssystem kan integreras i den befintliga landskaps- och bebyggelsemiljön i Tyresö kommun. Förslaget redovisas etappvis och avslutningsvis följer en diskussion som behandlar förslaget i dess helhet.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Spårbilar, Tyresö kommun, Hållbara transporter, Kommunikationer, Infrastruktur, Kollektivtrafik, Stockholmsregionen, Hållbar planering, PRT, Podcars, Spårtaxi, Christian Nützel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist, Erland Ullstad
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00