Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Manner , pp. 127. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Karin Manner
Titel / Title: Fickparker, liten yta stora kvaliteter. Med fokus på Karlstad
Abstrakt Abstract:

Begreppet “fickpark” är en direktöversättning från det engelska ordet “pocket park”vilket för det mesta syftar på en liten park med mycket innehåll. Det är ett relativt nytt begrepp inom den svenska planeringen. Den kommun som i Sverige jobbat mest aktivt med fickparker är Enköping. Parktypen kan vara användbar i takt med att städerna förtätas. Fickparken bör dock inte ses som en ersättning för de större parkerna utan som ett lättillgängligt komplement. Fickparkens främsta funktion har jag funnit vara den sociala funktionen som plats för möten, rekreation, lek och upplevelser.
Arbetet syftar till att gå från teori till praktik för att se hur och var Karlstad kan använda sig av fickparker. Eftersom parkens främsta funktion är den sociala är parkens attraktivitet en nyckelfråga i arbetet. Frågan är vad som skapar en attraktiv fickpark? Svaret är flera olika faktorer men de viktigaste är ändå läge och utformning. Båda är beroende av varandra läget kan styra utformningen och en spännande utformad park kan ändå stå tom om den placeras fel.
För att hitta lämpliga lägen i centrala Karlstad för etablering av fickparker har olika faktorer studerats utifrån det som framkommit i underlaget. Tillsammans med ett antal utgångspunkter har lokaliseringsförslag tagits fram. Förslag till utformning redovisas mer eller mindre ingående. Förslagen ska ses som ett underlag för Karlstad kommun att jobba vidare med.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: fickpark, minipark, pocket park, vest-pocket park, community gardens

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/20/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Eva Kristensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00