Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Frida Forsman , pp. 83. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Frida Forsman
frida.forsman@home.se
Titel / Title: Att göra plats - Det offentliga rummet i den samtida staden
Abstrakt Abstract:

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som karaktäriserar planeringen av det offentliga rummet i den samtida svenska staden, samt hur dagens utformning av det offentliga rummet påverkar dess användning.
De förändringar som många svenska städer genomgått sedan 1970- talet återspeglas idag på olika sätt i stadsmiljön. Göteborg är en av de städer där förändringar syns tydligt exempelvis i projekt som Norra älvstranden och satsningar på Evenemangsstråket. Dessa satsningar syftar till att skapa nya vägar mot tillväxt för en stad som tidigare levt mycket på industrinäringen. Den globaliserade värld som vi idag är en del av ställer nya krav på städer och platser som konkurrensmedel. Hur resonerar egentligen politiker och planerare, hamnar de offentliga miljöerna på undantaget?
Resultatet visar att det finns tendenser till detta men att det
också finns ett stort utrymme för att de offentliga rummen kan komma att får en större betydelse i framtidens stad som ett medel för att attrahera nya invånare, turism och företagsetableringar. Studien har i examensarbetet
genomförts utifrån debatt i tidningar, plandokument och forskning samt verkligt utfall i den fysiska miljön.

Göteborg har varit studieobjekt i arbetet. Två inriktningar finns i Göteborgs planering, den ena sidan som vill satsa på tillväxtorienterade åtgärder
genom samarbeten med näringslivet, och att ”sätta staden på kartan” genom expressiva byggnader. Flera av det satsningar som gjorts under de senaste åren bär spår av denna inriktning. På den motsatta sidan finns de
som propagerar för en mer långsiktig planering med rättvisa och med borgardeltagade i fokus. Båda sidorna behövs för att staden skall fungera, men det offentliga rummet behöver ges en stärkt roll i planeringen eftersom det finns en risk i att det ges minskad uppmärksamhet eftersom det inte genererar någon konkret vinst på pappret. ”Vinsten” ligger på en
annan nivå, som en viktig faktor för stadens identitet och möjlighet att attrahera människor och kapital med spännande, öppna, multikulturella, miljöer. Södra Älvstranden i Göteborg har alla möjligheter till att bli
en sådan stadsdel. Studien visar att kommunen i projektet satsat på en mer demokratisk process för att komma fram till ett förslag. Detta ger en fingervisning om att planeringen i Göteborg i framtiden får en bättre jämnvikt mellan de båda sidorna.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: offentligt rum, offentlighet, stadsmässighet, plats, stadsrum, Göteborg, Norra älvstranden, Södra älvstranden, Kanaltorget, Esperantoplatsen, platsproduktion

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8lmr9y
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.törnqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist, Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011forsman .pdf (26791 kB, öppnas i nytt fönster)