Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Niklas Tengheden , pp. 36. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Niklas Tengheden
Titel / Title: Grönstrukturens funktioner i planeringen - En fallstudie av Malmö
Abstrakt Abstract:

Grönstrukturen utgör tillsammans med bebyggelse och infrastruktur de övergripande strukturer som bygger upp våra städer och tätorter. Det finns flera motiv för grönstruktur i tätorter då dessa kan fylla flera olika funktioner. Dessa funktioner kan sammanfattas i några övergripande grupper: sociala värden, kulturella värden, biologiska värden och tekniska aspekter. Samtidigt är grönstrukturen i städerna hotad framförallt då nya byggnader och infrastruktur skall uppföras. Det finns även vissa problem kopplade till grönområden. Malmö är känd som ”Parkernas stad” men har trots detta en relativt låg andel grönområde per invånare. Staden är omgiven av ett intensivt brukat jordbrukslandskap och det finns i princip ingen ursprunglig natur kvar utan alla grönområden är anlagda. Genom att studera Malmös översiktliga planer med början på generalplanen 1956-1970 till och med grönplanen från år 2003 och undersöka vad dessa tar upp för motiv för grönområden så kan detta påvisa hur värderingar förändras över tiden och grönstrukturens betydelse förändras. I genomgången av Malmös planer märks att motiven och betydelsen av grönstrukturen har vidgats och fördjupats med tiden. Från att i de första generalplanerna från 1950- och 1960-talet främst ha varit en angelägenhet av sociala skäl till exempel i form av idrott och rekreation har senare planer även kommit att motiveras grönområden av biologiska och kulturella skäl. Problem med grönområden tas upp inte upp i någon större utsträckning i någon av planerna.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Planering, Grönstruktur, Grönområde, Malmö

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vzexy
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/08/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eric Markus
ema@bth.se
Examinator / Examiner: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012tengheden.pdf (5466 kB, öppnas i nytt fönster)