Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Jönsson , pp. 125. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Karin Jönsson
Titel / Title: Nordöstra Vilan - ett planförslag för en ny stadsdel vid Vattenrikets gräns
Abstrakt Abstract:

Det senaste decenniet har stadsplaneringen i Sverige till stora delar handlat om förtätning, särskilt i centrala och vattennära lägen. Området Vilan i Kristianstad är ett
verksamhetsområde med dessa förutsättningar. Vilan ligger nära Kristianstads centrum, alldeles intill Helge å och i anslutning till ett våtmarksområde.

Jag har i mitt examensarbete valt att arbeta med en del av Vilan, nämligen den nordöstra delen. Det är en stadsdel med dålig struktur och liten kontakt med den natur och
våtmarksområde som området gränsar till.

Syftet med examensarbetet är att utreda hur ny bebyggelse med bostäder, handel, kontor och verksamheter kan utvecklas i ett område nära ett riksintresse för naturvård,
ett naturreservat, ett ramsarområde och vatten. Kan bebyggelsen integreras med våtmarksområdet eller kan de existera i varandras närhet? Nordöstra Vilan är min
fallstudie och ett exempel på detta. Syftet är att förstärka platsens identitet och dess kvalitéer, och skapa en bättre kontakt med våtmarksområdet norr om planområdet.
Genom litteraturstudier, inventering av området och genom samtal med personer som är delaktiga i projekt som rör Nordöstra Vilan har jag samlat ihop ett material som ska vara till hjälp vid utformande av resultatet.

I mitt examensarbete har jag bl.a. diskuterat hur det har byggts i natur och grönområden historiskt. Jag har studerat teoribildningarna om Sacred sites, Serial vision och Jan Gehls teorier om offentliga rum. Dessa har sedan fungerat som en grund för att utveckla ett planförslag på Nordöstra Vilan.

De analyser jag har valt att arbeta med är en SWOT-analys, som på ett överskådligt sätt visar brister och kvalitéer med stadsdelen. Den andra analysen jag har valt är en
multikriterieanalysen där jag har viktat och värderat alternativ för utvecklingen på ett delområde inom planområdet. Delområdet är skyddat med riksintresse för naturvård, är
skyddat som ett ramsarområde, är ett naturreservat och ligger inom strandskyddszon.

Resultatet av den inventering, diskussion och det analyskapitel jag har redovisat har blivit ett planförslag över området Nordöstra Vilan. Förslaget bygger på ett antal
uppsatta riktlinjer som i sin tur grundar sig i de föregående kapitels diskussioner och resultat. Planförslaget visar upp en struktur över bebyggelsen och gatunätet. Förslaget
visar även utblickar och mötesplatser.

När en ny stadsdel skapas innebär det konsekvenser vilka är både ekonomiska, sociala och miljömässiga. Negativa konsekvenser, som skapas när ett ny stadsdel byggs på
Nordöstra Vilan, är främst att de verksamheter som finns idag måste flytta eller lägga ner. En ny stadsdel på Nordöstra Vilan kommer även inverka på trafikmängden. Denna kommer troligtvis att öka, vilket ger negativa miljömässiga konsekvenser. Dock tror jag att planförslaget på Nordöstra Vilan kommer skapa mestadels positiva konsekvenser. Med detta planförslag skapas en bättre kontakt med våtmarksområdet, det skapas mötesplatser och offentliga rum i stadsdelen som inte finns idag. Den nya och tydligare identiteten, en stadsdel med närhet till naturen och till centrum, kommer göra området attraktivt för boende och för de som arbetar i området.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Staden möter naturen, Staden möter våtmarksområde, Planförslag i Kristianstad, Vilan, Nordöstra Vilan, Mötesplatser, Offentliga rum, Bostäder nära våtmark, Fysisk planering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8g2ht6
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/18/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund, Charlotte Svensson
Examinator / Examiner: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011jonsson.pdf (30640 kB, öppnas i nytt fönster)