Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rasmus Nilsson; Jakob Svedberg , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Rasmus Nilsson, Jakob Svedberg
Titel / Title: Akutvårdspersonals bearbetning av traumatiska händelser
Abstrakt Abstract:

Akutvårdspersonal utsätts allt mera för svårare katastrofer och olyckor. Vilket leder till en ökad press på personalen. Syftet med denna studie var att belysa hur akutvårdspersonalen bearbetar traumatiska händelser för att inte utveckla post-traumatiskt stress syndrom. Metoden var en litteraturstudie. Artiklarna analyserades med Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.18 artiklar analyserades. Resultatet visade att personalen använder sig av fem olika typer av copingstrategier för att hantera de traumatiska händelserna. Slutsatsen i detta arbete var att samtal om händelsen var den viktigaste strategin för att hantera den traumatiska situationen samt att fortsatta studier i detta ämne krävs för att få ökad förståelse i ämnet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Coping, Traumatisk, PTSD, Akutvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Monika Nilsson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rasmusn_jacobs.pdf (2761 kB, öppnas i nytt fönster)