Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronica Birbiglia , pp. 32. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Veronica Birbiglia
v.sweden@hotmail.com
Titel / Title: Sociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetet
Översatt titel / Translated title: Social media and work: The relationship between psychological work climate and the utilization of social media at work
Abstrakt Abstract:

Genom att studera relationen mellan upplevt psykologiskt arbetsklimat och anställdas användande av sociala media i arbetet söktes stöd för studiens huvudsyfte: om anställda använder sig av sociala media i arbetet om arbetsklimatet inte upplevs som positivt, samt om sociala media används, hur anställda då uppfattar sociala media som hjälp och stöd i arbetet. Genom en webbaserad enkät samlades data in från deltagarna (N = 27), vilka härrörde från tre IT-avdelningar i en kommunal organisation i Mellansverige. Analyser av ackumulerad data skedde till övervägande del genom Spearmans korrelationstest och Mann-Whitney U-test. Resultatet indikerade stöd för två av studiens tre hypoteser vad gäller samband mellan upplevelse av psykologiskt arbetsklimat och användande av sociala media, samt skillnader mellan anställdas upplevelse av relationer till kollegor offline och användande av sociala media. Däremot hittades inga signifikanta skillnader för hur anställda, beroende på hur de ser på kunskap, tar stöd från relationer online och offline.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Kunskapsutbyte, psykologiskt arbetsklimat, sociala media, sociala relationer, stöd i arbetet.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vfmhv
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012birbiglia.pdf (326 kB, öppnas i nytt fönster)