Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Julia Johansson , pp. 63. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Julia Johansson
Titel / Title: Förtätning i rekordårens kulturmiljö. - En fallstudie av Hageby i Norrköping
Abstrakt Abstract:

I denna studie studeras rekordårens betydelse som historiebärare och kulturmiljö i förhållande till nutida stadsbyggnadsförändringar för att tillmötesgå 2010-talets ideal om en tät och stadsmässig boendemiljö. Krav på ökad bostadsproduktion i landets större städer och upprustning av rekordårens bebyggelsebestånd är andra anledningar till fysiska förändringar och nybyggnation. Det har vid tillbyggnad i befintliga bostadsområden visat sig svårt att kommunicera den ursprungliga stadsplanen och de kvaliteter som den är sammankopplad med, det är denna konflikt som utgör studiens kärnproblematik.
För att studera sambandet mellan platshistorisk hänsyn och nybyggnation genom förtätning utförs en fallbaserad analys av rekordårsområdet Hageby i Norrköping där tre alternativa förtätningsförslag presenteras utifrån generell teori och forskningsöversikt om kulturmiljövård och rekordårens flerbostadshusområden där de övertygelser som formade dem samt den roll de har att spela som kulturmiljö redovisas.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Rekordårens byggande, stadsbyggnadsförändringar, plasthistorisk hänsyn

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xlde6
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Leif Stenholm
Examinator / Examiner: Ingrid Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012johansson.pdf (19083 kB, öppnas i nytt fönster)