Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Ettedahl; Andrea Sarmiento , pp. 47. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Sara Ettedahl, Andrea Sarmiento
Titel / Title: Coporate Social Responsibility - konkurrensfördel på arbetsmarknaden?
Översatt titel / Translated title: Corporate Social Responsibility - a competitive advantage on the labor market?
Abstrakt Abstract:

Genom att studera vad arbetssökande prioriterar vid val av arbetsgivare vill vi undersöka om CSR kan ses som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.
Vi har arbetat med kvantitativ undersökningsmetod. Webbenkäter har skickats ut till studenter på Blekinge Tekniska Högskola som examineras inom ett år. Enkäterna har utformats efter de teorier som är relevanta för vår studie. Enkäternas påståenden är CSR relaterade. Undersökningen och sammanställningen av enkäten gjordes i e- val.
Vår undersökning visar att CSR kan ses som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Generellt prioriterade majoriteten av respondenterna de individuella påståendena framför de kollektiva. Den gjorda undersökningen visar klart att människan är en varelse som söker efter ickemateriella egenskaper hos en arbetsgivare. Företagens interna CSR arbete, som att kunna utvecklas på sin arbetsplats och ha stimulerande arbetssysslor, är det som lockar studenterna mest enligt vår undersökning. En arbetssökande ställer mer egennyttiga krav och tänker först och främst på att tillfredställa sina individuella behov.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Through studies regarding what workers applicant prioritise when choosing employers, we would like to investigate if CSR can be seen as a competitive advantage on the labour market
We have been working with quantitative method. The web questionnaire has been sent out to students from Blekinge Institute of Technology that graduates within a year. We have designed the questionnaire after the theories that we thought were relevant for our study. The questionnaire had questions that were related to CSR. The survey and the compilation of it were made in e- val.
Our survey shows that CSR can be seen as a competitive advantage on the labour market. The coming academics rated generally individual oriented CSR higher than the collective. The survey clearly shows that the human is a being that seeks after non-material qualities in an employer. An organisations internal CSR work, like development in work and stimulating work tasks, are enticing the student the most according to our survey. A working applicant puts more self-interested demands and thinks primarily in satisfying individual needs.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Coporate Social Responsibility, CSR, konkurrensfördel, arbetssökande, arbetsmarknad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Business Administration
Registreringsdatum / Date of registration: 05/21/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: csr-ettedahl.sarmiento.pdf (597 kB, öppnas i nytt fönster)