Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kent Marshall; Mikael Snygg , pp. 69. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Kent Marshall, Mikael Snygg
ie00kma@student.bth.se ie00msn@student.bth.se
Titel / Title: Budgetlösa företag - finns de?
Översatt titel / Translated title: Companies without budgets - do they exist?
Abstrakt Abstract:

Bakgrund:
Metoderna för att styra organisationer har varit många under årens gång. Under 1960-talet fick budgeten sitt genombrott bland svenska företag. Budgetens främsta användningsområde var då planering och samordning av verksamheten. Budgeten har sedan dess utvecklats betydligt och har idag flera olika roller och syften.

Problem:
Under de senare åren har budgeten utsatts för mycket kritik och dess relevans i dagens företag har ifrågasatts. Flera företag har valt att tona ned betydelsen av budgeten eller helt avskaffa den. Även om ett företag beslutar sig för att avskaffa budgeteringen kommer det finnas kvar vissa behov av budgetens tidigare användningsområden. Dessa behov måste även efter budgetavskaffandet lösas.

Syfte:
Genom att studera ekonomistyrningen i de så kallade budgetlösa företagen vill vi undersöka vilka styrmedel dessa företag använder för planering, ansvarsfördelning, samordning, resursallokering, kommunikation, motivation och uppföljning, när budgeten inte lägre används för dessa ändamål. Utifrån detta ämnar vi även ta ställning till om företagen har avskaffat budgeten helt och istället infört en alternativ metod eller om det endast handlar om en förändring av budgeten och budgetprocessen.

Metod:
Vi har genom kvalitativa intervjuer med respondenter på tre tillverkande företag samlat in vår empiri. De studerade företagen säger sig ha avskaffat budgeten. I vårt analyskapitel ställs sedan det empiriska materialet mot vår teoretiska referensram för att vi ska kunna analysera det insamlade materialet.

Slutsatser:
Vår slutsats är att det inte finns ett alternativt styrinstrument som helt och hållet ersätter budgeten. Det handlar snarare om att lösa och hitta nya arbetssätt för de olika syften som budgeten tidigare fyllt. Vi anser vidare att det snarare handlar om en förändring av budgeten och budgetprocessen än att ett helt avskaffande av budgeten har skett. De studerade företagen är inte enligt våra definitioner i uppsatsen budgetlösa.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Background:
There have been many methods for controlling organisations throughout the past. In the 1960’s budgeting became common among Swedish companies. In the sixties the budget’s purposes were planning and coordination of organisations. Since then the budget has evolved and today the budget has many more purposes.

Problem:
During the past years the budget has been a subject of criticism and its meaning in today’s companies has been questioned. Many companies have chosen to decrease the use of budget or completely abandoning the budget. Even though a company decides to abandon the budget, there will still remain needs that the budget earlier covered. These needs must be solved in some way after the budget has been abandoned.

Purpose:
By studying the management control in companies that claim to have abandoned the budget, we want to examine which instruments of control these companies use for planning, distribution of responsibility, coordination, allocation of resources, communication, motivation and follow-up, when the budget no longer is used for these purposes. From this point we will take a stand to whether the companies have completely abandoned the budget and implemented an alternative model or if there only have been changes made to the budget and the budget process.

Method:
We have made qualitative interviews with respondents in three manufacturing companies to collect empiric material. The studied companies claim that they have abandoned the budget. In the analysis chapter the empirical material is compared with our theoretical frame of references.

Conclusions:
Our conclusion is that there are no alternative control instruments that entirely can compensate for the budget, it rather concerns solving and to finding new ways of working with the purposes that the budget earlier had. We rather consider that there have been changes in the budget and budget process, than a complete abandoning of the budget. According to the definitions we have used in this thesis, we do not consider that the studied companies have abandoned the budget.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: budgetlös, budgetlösa, BBRT, beyond budgeting, budget, ekonomistyrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson
csv@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

ie00kma@student.bth.se
ie00msn@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats.pdf (484 kB, öppnas i nytt fönster)