Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Håkansson; Malin Jönsson , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Sara Håkansson, Malin Jönsson
Titel / Title: Att leva med långvarig smärta
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Människors upplevelser av att leva med långvarig smärtproblematik, där smärtan i många fall inte går att bevisa genom någon undersökning. Mötet med sjukvården kan upplevas som kränkande, eftersom det finns risk för att de inte blir trodda. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med långvarig smärta, avgränsat till den västerländska kulturen. Detta för att fördjupa förståelsen för dessa personer i sjukvården. Metod: Studien är en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys. Datamaterialet var 12 vetenskapligt granskade artiklar. Data analyserades genom inspiration av Graneheim och Lundman. Resultat: Det visade sig att människor upplevde att den långvariga smärtan påverkade deras liv både ur ett psykiskt, fysiskt och socialt perspektiv. Studien visade bland annat hur människor med långvarig smärta upplevde en ständig oro, en nedsatt förmåga i det dagliga livet och upplevelsen av förlust av värdighet när de inte blev trodda. Studien tog även upp hur människorna upplevde känslan av att bli trodda. Slutsats: Studien kan ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal en djupare förståelse för människor som lever med långvarig smärta.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Långvarig smärta, respekt, upplevelser, värdighet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: