Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Björn Sigsjö , pp. 64. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Björn Sigsjö
bjsi01@student.bth.se
Titel / Title: Förslag till en framtida utveckling i Eksundsområdet i Norrköpings kommun
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING

Arbetet syftar till att komma fram till ett förslag för en framtida expansion i Eksundsområdet med pendeltågstation samt en utveckling av Torps villasamhälle 6 respektive 9 kilometer väster om Norrköpings centrum. De båda områdena består i dag av fritidshusområden som delvis är under övergång mot åretruntboende samt områden av permanent bostadsbebyggelse.
I arbetet ingår en inventering av förutsättningar och intressen för området och sedan en geografisk bedömning av lämpliga utvecklingsområden för eventuell exploatering. De utvecklingsområden som vuxit fram i arbetet är belägna kring Eksund-Strandhugget samt kring Torps villasamhälle. I dessa två områden har en visuell landskapsanalys gjorts, som de två planförslagen delvis bygger på.

Huvuddragen och ambitionen som behärskar de båda förslagen är att nyttja ett befintligt järnvägstråk, för att skapa ett stationsnära boende i Eksundsområdet. Stationsläget ger möjligheter till arbetspendling inom och utanför regionen.
Planförslagen karaktäriseras av att försöka slå vakt om, både den enskilda viljan till ett naturnära boende i landsbygdsmiljö samt viljan att utveckla stadsstrukturen i ett samlat grepp längs befintliga kommunikationstråk, med en tätare bebyggelse runt stationslägen. Detta grepp ger möjlighet till olika former av boendeformer, såsom enfamiljshus och mindre flerfamiljshus. Strukturer som används i de tätare delarna är av trädgårdsstadskaraktär och i de mer perifera delarna ligger tyngdpunkten på enfamiljshus.

I förslag 1 är stationen koncentrerad till redan befintlig bebyggelse, mellan Strandhugget och Eksund. I detta alternativ kan det bli aktuellt att avveckla eller flytta djurstallarna på Eksunds gård om viljan finns att ha bebyggelse nära stationen, då detta är beläget inom skyddsavståndet för djurhållning. I ett längre perspektiv kan ett annat läge vara lämpligt, förslag 2. Detta läge ligger väster om Strandhugget. Här finns mer mark för exploatering på båda sidorna av järnvägen. I en framtida bild kan detta område ha en högre befolkningskoncentration än det första förslaget. I detta fall kan hästhållningen fortsätta och utvecklas vid Eksunds gård. Skillnaderna i de båda planförslagen gällande Torps villasamhälle är små. Det som är genomgripande för Torps villasamhälle i båda planförslagen är att utveckla ett hästnära boende.
Plan förslag 1 ger uppskattningsvis 830 nya bostäder vilket kan motsvara en befolkning på cirka 2000-2400. Planförslag 2 ger än något högre exploatering med uppskattningsvis 1000 nya bostäder vilket kan motsvara en befolkning på cirka 2500-3000.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: utvecklingsområde, stationsnära, trädgårdstadskaraktär

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/06/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Planenheten, Norrköpings Kommun