Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robert Nilsson , pp. 132. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Robert Nilsson
roni03@student.bth.se
Titel / Title: Aktiv stadsplanering - fallet Orminge
Översatt titel / Translated title: Town planning to promote activity - case Orminge
Abstrakt Abstract:

Stadens form är en viktig faktor som påverkar människans val av fysiska aktiviteter och livsstil i allra högsta grad. Idag drabbas befolkningen i västvärlden allt oftare av livshotande sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, fetma, diabets typ 2 och benskörhet. Dessa sjukdomar kan härledas till att människan har anammat en allt mera stillasittande livsstil och en avsaknad av fysisk aktivitet.
Samhället har utvecklats och moderniserats genom effektiv teknikutveckling som gjort att människan inte behöver anstränga sig fysiskt i lika stor utsträckning.
Städerna har vuxit och blivit funktionsuppdelade och avstånden mellan städernas målpunkter har blivit längre. Det blir ofta bilen som förblir det självklara
transportmedlet mellan dessa destinationer. Värdefulla grönytor som används för rekreation och en biologisk mångfald får allt oftare ge vika åt städernas
frammarch och utbredning. Sedan en tid tillbaka har man planerat mycket för bilens framkomlighet och betydande roll i samhället. Detta har resulterat i att många platser och områden blivit monotona, händelsefattiga för människan
att röra och uppehålla sig på. Dessa områden motverkar alltså för en mänsklig fysisk aktivitet.
Detta arbete inleds med att teoretiskt beskriva samhällsutvecklingen och den minskande fysiska aktiviteten över tiden. Vidare redogörs flera olika faktorer
som påverkar våra beslut om livsstil och transportval samt hur situationen kan förbättras.
Arbetet går vidare med att tillämpa dessa studier med ett konkret planförslag
över centrala Orminge i Nacka kommun. Området inventeras, analyseras och slutligen presenteras ett planförslag.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Fysisk aktivitet och stadsplanering, aktiv stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/27/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

rnboarp@hotmail.com