Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åsa Kölbring; Ida Månsson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Åsa Kölbring, Ida Månsson
Titel / Title: Att vara kvinna och sjuk i bröstcancer - En litteraturstudie om två kvinnors upplevelser av den förändrade livssituationen
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bröstcancer utgör den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige diagnostiseras i genomsnitt 7000 kvinnor årligen med bröstcancer. Sjukdomen påverkar hela kvinnans livssituation då den medför en rad fysiska förändringar som påverkar identiteten som kvinna och självuppfattning samt utgör ett existentiellt hot. Krisreaktioner är inte heller ovanliga. Syfte: Syftet var att belysa hur kvinnor upplever den förändrade livssituationen i samband med bröstcancer. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och baserades på två självbiografiska böcker. Böckerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier vilka är ”emotionella upplevelser”, ”fysiska förändringar”, ”sociala upplevelser” och ”existentiella tankar”. Slutsats: Bröstcancer väckte en rad tankar och känslor som kvinnan hade ett behov av att få utlopp för. I studien framkom olika sätt att bearbeta tankar och känslor genom stödgrupper, familj och vänner. Även sjuksköterskan spelar en viktig roll i mötet med denna patientgrupp och bör i vårdrelationen främja att kvinnorna kan ge uttryck för sina upplevelser av bröstcancer. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt då varje patient är unik och så även hennes upplevelser av bröstcancern.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bröstcancer, kvinnor, litteraturstudie, livssituation, självbiografi, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: asak_idam.pdf (163 kB, öppnas i nytt fönster)