Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Matilda Toft , pp. 36. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Matilda Toft
matl09@student.bth.se
Titel / Title: Plats för vatten -om integrerad översvämningshantering i den fysiska planeringen
Abstrakt Abstract:

Klimatförändringar kommer med största sannolikhet att orsaka en höjning av havsnivåerna och ökade nederbördsmängder. Detta, tillsammans med en fortsatt exploatering i riskutsatta områden orsakar större konsekvenser av översvämningar i framtiden. Tidigare har människan skyddat sig från översvämningar med hjälp av tekniska strukturer som vallar och barriärer. De senaste 10-20 åren har det i flera europeiska länder skett ett skifte från dessa tekniska lösningar mot ett ”mjukare” handlingssätt för att förebygga och hantera översvämningar i policydokument och rekommendationer från ansvariga myndigheter. Syftet med uppsatsen är att belysa denna nya syn på översvämningshantering som i uppsatsen kallas integrerad översvämningshantering. Vidare är syftet att undersöka hur det nya tillvägagångssättet kan appliceras i ett aktuellt, svenskt exempel där det finns risk för översvämningar.
Uppsatsen inleds med en översiktlig litteraturstudie för att undersöka översvämningshanteringens koppling till den fysiska planeringen, samt hur översvämningar påverkas av klimatförändringar. Syftet är att definiera de begrepp som används i uppsatsen samt att belysa en ökad översvämningsproblematik och vilket ansvar som finns för att hantera översvämningsrisker inom fysisk planering.
Därefter följer avsnittet ”Integrerad översvämningshantering i teorin” där ett antal policydokument studeras för att konkretisera och precisera vad som menas med integrerad översvämningshantering samt vilka verktyg och metoder som finns för att omsätta integrerad översvämningshantering i praktiken. De verktyg och metoder som framkommer genom studien kommer sedan att appliceras i uppsatsens avslutande del i en fallstudie över stadsförnyelseområdet H+ i Helsingborg.
Fallstudien inleds med en kartering över översvämningsriskerna i H+ området. Området delas in i zoner som ligger till grund för de riktlinjer för markanvändning inom H+ som är uppsatsens resultat. Enligt dessa riktlinjer undantas de mest riskutsatta delarna av H+ området från exploatering och används istället för park och rekreation.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: fysisk planering, klimat, stigande havsnivåer, integrerad översvämningshantering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xp9s8
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012toft.pdf (3212 kB, öppnas i nytt fönster)