Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Hellman , pp. 97. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Malin Hellman
hellman.malin@gmail.com
Titel / Title: Stora Tuna - där staden möter kulturmiljö och jordbruksbygd
Abstrakt Abstract:

Stora Tuna är ett stadsnära landskap i Borlänges utkant. Området har som många andra liknande områden en utvecklad grönstruktur, en rik kulturhistoria och än så länge en begränsad utbyggnad av bostäder, verksamheter och industrier. Med tiden har intressen kommit fram för att bebygga vissa delar och området står idag inför ett avgörande hur det ska utvecklas.

Utgångspunkten för examensarbetet har varit att utreda vilken typ av landskap som är önskvärt runt våra expanderande städer och tätorter, genom exemplet Stora Tuna. Stora Tuna är ett område som ligger strax fem kilometer söder om Borlänge centrum och som från olika intressenter kan vara aktuellt för bland annat ny bebyggelse. Problemet som framkommit är att området saknar en aktuell plan och strategi som talar om i vilken riktning området ska utvecklas. Inom Stora Tuna finns också en väl bevarad kulturmiljö som har rötter tillbaka till 7000 f. Kr. och Frostbrunnsdalens naturreservat med en utvecklad grönstruktur samt ett rikt växt- och djurliv att ta hänsyn till.

Inledningsvis har därför en diskussion förts om städers framväxt kontra kulturmiljön, landskapets gröna värden och hållbar stadsutveckling. En ortsanalys som berör bland annat geografi och befolkning, historia, landskap och bebyggelsekaraktär samt visuella strukturer har också gjorts för att kartlägga vilka förutsättningar och värden som finns. Slutligen har en programskiss utformats med målet att lyfta området som stadens landskap och betona kulturmiljön, landskapet och grönstrukturen samt den småskaliga bebyggelsestrukturen. Tanken är att riktlinjerna i del två ska ligga till grund för det fortsatta arbete och utveckling av området.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Kulturmiljö, stadsutveckling, urban sprawl, förtätning, ortsanalys

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/09/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Erland Ullstad och Christer Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00