Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Johansson; Johanna Koinberg , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Emma Johansson, Johanna Koinberg
Titel / Title: Att vårda döende patienter på sjukhus - sjuksköterskors perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: På sjukhus är ofta sjuksköterskor den närmsta kontakten döende patienter har och det är vanligt att sjuksköterskor ska samordna vården runt döende patienter. Många sjuksköterskor känner sig inte väl förberedda inför vård av döende patienter. Det ställs stora krav på sjuksköterskor för att det ska bli en så bra vård som möjligt. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på sjukhus. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: upplevelser av tidens påverkan med subkategorierna negativa upplevelser och positiva upplevelser, upplevelser av att bidra till en god död, upplevelser av att ge information och upplevelser av erfarenhetens betydelser. Slutsats: I denna studie sammanställs sjuksköterskors upplevelser av hur det är att vårda döende patienter på sjukhus. Det är mycket som påverkar för att döende patienter skall få en optimal vård. Studien har öppnat upp författarnas förståelse för hur sjuksköterskor upplever det.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Döende, patienter, omvårdnad, sjukhus, sjuksköterskors, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke5dk
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Monika Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011johanssone.pdf (357 kB, öppnas i nytt fönster)