Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Angelika Marielund-Holmqvist , pp. 50. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Angelika Marielund-Holmqvist
Titel / Title: Detaljplan för Arvidsjaur 5:2 Arvidsjaur kommun
Översatt titel / Translated title: Detailed development plan för Arvidsjaur 5:2 Arvidsjaur municipality
Abstrakt Abstract:

Arvidsjaur är en tätort med årlig tillväxt och är av denna anledning i behov av förtätning av bostadsbeståndet. Båthusviken är en attraktiv plats eftersom den ligger vid Arvidsjaursjön. Sjön med omgivning är ett välkänt område för bland annat sitt fiskevatten men också för den biltestanläggning som finns där. Idag finns det bebyggelse i Båthusviken som i folkmun kallas för ”Arvidsjaurs ghetto” eftersom fritidshusbebyggelsen är av varierande kvalité. Det är synd att området har denna prägel då Båthusviken har potential till att bli ett attraktivt bostadsområde. Denna potential grundar sig främst på dess storslagna natur.

Norrland är en plats som är rik på höga naturvärden och friluftslivsmöjligheter, dessa får inte komma till skada vilket har medfört att regleringen av mark- och vattenanvändningen har fått anpassa sig efter de rådande riksintressena.

Rennäringen är ett stort riksintresse i Arvidsjaur och på flera ställen i tätorten har bebyggelsen fått anpassat sig efter samernas behov. Detta kan avläsas i kommunens fördjupade översiktskarta över tätorten.

På grund av de riksintressen som finns längs vattendragen vill kommunen reglera mark- och vattenanvändningen.

I dagsläget när tomterna är små och endast kan arrenderas, blir standarden låg på husen och tomternas skötsel. Arrendatorerna följer inte de kommunala regler som gäller. Sommarstugeägarna tänker inte alls på de riksintressen som finns i området utan de är ute efter det attraktiva läget vid Arvidsjaursjön. Därför vill kommunen göra något för att stoppa den negativa utveckling och ett första steg är att göra en detaljplan över Båthusviken.

Det attraktiva läget är också ett steg till den lag, landsbygdsutveckling i strandnära områden; LIS, som trädde i kraft den 1 juli 2009. Lagen innebär att kommuner med en kraftig landsbygdsutveckling ska få exploatera i strandnära områden för att kunna eliminera de avbefolkningsproblem som finns inom kommunen. LIS är alltså en laglig grund för planläggning i strandnära områden. Det attraktiva läget för bostäder gör också att kommunen ökar sin konkurrenskraft och på så vis kan tätorten utvecklas och utvidga sig geografiskt.

Ett annat alternativ för en tätort att utvecklas, förutom det strandnära läget, är att ändra bostadsform. Båthusviken är idag ett fritidshusområde med en låg standard. Kommunen ska göra dessa arrenderingstomter till försäljningsbara tomter och det ska finnas möjlighet till permanentboende.

En sådan omvandling skulle kunna utveckla den kommunala verksamheten och Arvidsjaurs befolkningstillväxt skulle öka kontinuerligt under året istället för tillfälliga toppar under sommarsäsongen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Arvidsjaur, detaljplanering, landsbygdsutveckling i strandnära områden, omvandling av boendeform, riksintresse för rennäring, riksintresse för naturvård, riksintresse för rörligt friluftsliv

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ky9x5
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/22/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00