Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Grönqvist , pp. 34. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Caroline Grönqvist
cagd03@student.bth.se
Titel / Title: Intranät 2.0 - Intranätsansvarigas uppfattningar av interaktivitet på intranät
Översatt titel / Translated title: Intranet 2.0 - Intranet managers qualitatively different ways of understanding the intranet
Abstrakt Abstract:

My aim is to provide knowledge about ways of understanding Intranet as a communication artifact. Today organizations plan to update their technology so as to make the communicative functions of Web 2.0 come true. With this objective in mind organizations will be prepared to meet social demands among staff. After interviewing intranet managers I have compiled qualitative data in categories. My approach is influenced by a phenomenographic approach. Results show that there is interaction, but the quality of staff and management exchanges is limited. This is due to organizational culture, unwillingness to share knowledge and difficulty in getting employees to document their problem solving experiences. The studied organizations are just beginning to develop their use of intranet. I believe that staff exchanges will eventually become truly interactive.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Undersökningen syftar till att utveckla kunskap om kvalitativt olika uppfattningar av intranät som kommunikationsartefakt. Allt fler organisationer har idag planer på att uppdatera sina intranät för att förverkliga de funktioner Web 2.0 tillhandahåller. Funktionerna ger organisationers ledning bättre möjligheter att se hur kunskaps- och kompetensbehoven ser ut och kan på så sätt förutse och förhindra kunskapsluckor inför nya samhällskrav. Genom att intervjua intranätsansvariga i globala, kommunala och privata organisationer har jag sammanställt resultatet i fenomenografiskt influerade kategorier. Det råder kvalitativt olika uppfattningar av intranät som kommunikationsartefakt. Informanterna erfar att interaktionen finns men att den begränsas av faktorer som organisationskultur, som ovilja att dela kunskap samt svårigheter att få medarbetarna att dokumentera erfaren kunskap. Sammanfattningsvis befinner sig organisationer fortfarande i startgroparna i utvecklingen av interaktiva intranät där kommunikation och interaktion ger intranät potential för lärande genom kunskapsdelning.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Interaktion, intranät, kommunikationsartefakt, kunskapsdelning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rose-Marie Olsson
rose-marie.olsson@bth.se
Examinator / Examiner: Thomas Hansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsatsen.pdf (238 kB, öppnas i nytt fönster)