Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Per Hedin; Edita Mikuljan , pp. 18. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Per Hedin, Edita Mikuljan
per.hedin@gmail.com, edita72@hotmail.com
Titel / Title: Skillnader mellan rehabiliterande arbetssätt och traditionellt arbetssätt på äldreomsorgspersonalens arbetstillfredsställelse
Abstrakt Abstract:

För att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och förändringar i samhället har flera av Sveriges kommuner infört ett rehabiliterande arbetssätt att jobba efter inom äldreomsorgen. I denna kvantitativa studie, ställs frågan huruvida det skiljer sig i självupplevd arbetstillfredsställelse mellan personal som jobbar enligt ett rehabiliterande arbetssätt och de som inte gör det. För att mäta variabeln arbetstillfredsställelse användes ett frågeformulär, QPSNordic-34+. I enkätundersökningen deltog 180 anställda inom äldreomsorgen i två svenska kommuner och 120 besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 66,7%. Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad i hur man upplever arbetstillfredsställelse hos anställda som jobbar enligt ett rehabiliterande arbetssätt jämfört med de som inte gör det.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: rehabiliterande arbetssätt, äldreomsorg, arbetstillfredsställelse, psykosociala faktorer

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kcvy9
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011hedin.pdf (211 kB, öppnas i nytt fönster)