Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Greg Ankers; Olga Smirnova , pp. 127. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Greg Ankers, Olga Smirnova
lars.emmelin@bth.se
Titel / Title: Regional Disparities in Food Retailing
Översatt titel / Translated title: Regionala skillnader i livsmedelsdetaljhandeln
Abstrakt Abstract:

INTRODUCTION

Food retailing in the Baltic States has developed rapidly in recent times. The future structure is expected to become similar to that of other regions in the European Union. However, a similar market structure may not mean that businesses can expand from one region to another without taking differing consumer attitudes and cultures into account. This study examines differences between Baltic and Nordic food retailing and consumer behaviour based on an analysis of Estonia, Finland and Sweden.

PURPOSE

The purpose of the thesis is to highlight regional disparities between the Nordic and Baltic food retailing sectors in terms of market structure and consumer attitudes towards store types, own-label brands, low price brands and ecological products.

METHOD

The research has been conducted through a qualitative study of food retailers currently operating on the Estonian, Swedish and Finnish market. A quantitative study of consumer behaviour with students as the target group has also been carried out. Interviews and questionnaires were used to collect data that has been compared to the information collected by the literature study.

CONCLUSION

The study identified that the market situation in Estonia is still in a period of development with the largest and smallest store formats developing at a faster pace than mid-sized outlets. While the hard-discount format is relatively new for Nordic customers it is already maturing in Estonia. Despite companies’ internationalisation strategies, it is in their own interests to take local differences into account and take a more adaptive rather than standardised approach when expanding into Estonia.

Nordic and Baltic consumers in the study group and their preferences for store and product choice are similar with a slightly higher level of curiosity and interest towards ecological products among the Estonians. For the retailers in Estonia, there is a potential to develop own-label and low-price brands which may experience initial success. However, in the longer term Estonian consumer attitudes towards such brands and foreign products could be an obstacle to their growth in the market.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: INTRODUKTION

Livsmedelsdetaljhandeln i de baltiska staterna har vuxit snabbt de senaste åren. Den framtida strukturen förväntas bli liknade den i övriga EU. Men en liknade marknadsstruktur behöver inte innebära att affärerna kan expandera från en region till en annan utan att ta hänsyn till olika kulturella skillnader och konsumenternas attityder. Den här avhandlingen undersöker skillnaderna mellan den baltiska och nordisk detaljhandeln inom livsmedelsektorn.

SYFTE

Syftet med denna avhandling är att peka på regionala skillnader mellan de baltiska och nordiska marknaderna, som t.ex. marknadsstruktur konsumenternas attityder mot olika sorters affärer, butikernas egna märken, lågprismärken och ekologiska produkter.

METOD

Forskningen har utförs genom en kvalitativ undersökning av matdetaljhandlarna på de estniska, finska och svenska marknaderna. En konsumentundersökning, med studenter som målgrupp, har också utförts. Intervjuer och frågeformulär användes för att samla in data som sedan jämfördes med information från böcker och annat skrivit material.

KONKLUSION

Undersökningen kom fram till att marknadsläget i Estland fortfarande är under utveckling, där de största och minsta butikstyperna utvecklas snabbare än de medelstora. Medan lågprismarknaden är förhållandevis ny för de nordiska konsumenterna, är den redan förhållandevis välutvecklad i Estland. Fastän de utländska företagen har internationaliseringsplaner, så ligger det i deras eget intresse att ta hänsyn till lokala skillnader och vara mer förändringsbenägna när de expanderar i Estland.

De nordiska och baltiska konsumenterna inom målgruppen föredrar ungefär samma typer av affärer och produkter, men de estniska studenterna är lite mer nyfikna och intresserade av ekologiska produkter. De estniska matvarukedjorna har en potential att utveckla sina egna märken och lågprismärken, som initialt kan bli framgångsrikt. Men i det långa loppet kan de estniska konsumenternas attityd mot sådana märken och utländska produkter bli ett hinder mot den tillväxten.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: Food Retailing, Livsmedelsdetaljhandeln, Baltic, baltiska staterna, Nordic, Internationalisation, Consumer Behaviour, Brands, Food Stores, Regional Disparities, Regionala skillnader, konsumentens attityder, egna märken, lågprismärken, märke

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 03/02/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Jan-Evert Nilsson
janevert.nilsson@jena.se
Examinator / Examiner: Lars Emmelin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Olga Smirnova - email: olenije@yahoo.com; mobile phone: (+372) 5 54 85 95
Greg Ankers - e-mail: griegorii@hotmail.com +358 41 458 3749 / +46 73 556 8059

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ankers_smirnova_espthesis[1].pdf (1425 kB, öppnas i nytt fönster)