Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hulda B Johannsdottir; Bianca Rosenius , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Hulda B Johannsdottir, Bianca Rosenius
Titel / Title: Afasi - upplevelser ur ett patientperspektiv
Abstrakt Abstract:

Det framkommer i bakgrunden att årligen drabbas cirka 30 000 människor av stroke och en tredjedel av dessa får afasi. Kommunikativt samspel är basen för ömsesidig förståelse inom vården och det är detta samspel afasidrabbade har svårt att få ta del av. Syftet med studien var att beskriva hur patienter med afasi upplever sin situation i vården. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie och baserades på skönlitterära böcker författade av personer som har överlevt stroke och drabbats av afasi. Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultatet visade att patienterna på grund av sin förändrade situation bland annat upplever isolering, frustration och rädsla. I diskussionen framkommer patienternas behov av att känna sig sedda av andra människor, för att motverka känslor som utestängdhet och maktlöshet och därigenom lindra deras lidande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Afasi, Bemötande, Kommunikation, Stroke, Lidande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: afasi_upplevelser_ur_ett_patientpersp_vt06.pdf (2313 kB, öppnas i nytt fönster)