Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christoffer Lindskov , pp. 103. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Christoffer Lindskov
Titel / Title: Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning
Landskrona kommun och stad växer.
Inflyttningstakten har ökat stadigt och befolkningen i kommunen beräknas öka med cirka 3300
invånare till 2015. Det har under en tid byggts många nya enfamiljshus utanför Landskrona stad.
I direkt anslutning till Landskrona har det börjat bli en brist på tillgänglig mark för nyexploateringar.
När den nya järnvägsstationen anlades,
lokaliserades den till den östra stadsgränsen och det är utifrån denna station som nya stadsbyggnads-
planer har utgått. Detta kan fungera bra men innebär ett stort avstånd till Landskronas befintliga centrum.
Ett område som fortfarande är intressant för
nybyggnation är Väster industriområde. Detta är ett stort verksamhetsområde beläget direkt söder om Landskrona centrum. Med en effektivare
funktionsindelning och omorganisation bör det vara möjligt att bebygga området med mellan 1000-2000 nya bostäder. Samtidigt som området kan erbjuda nya lokaler för skolverksamhet, service,
ungdomshus, vattenkontakt och kollektivtrafik.
Allt detta i direkt anslutning till Landskronas
befintliga centrum, som är i behov av nya
folktillströmningar.
Arbetet inleds av en inventering och analys som behandlar frågor som riskavstånd, omflyttning av verksamheter och underlag för nybyggnation. Landskrona centrum har många befintliga kvaliteter som en nybyggnation i öster skulle få svårare att utnyttja.
Jag har beskrivit och utfört en Space syntax-analys. Denna analysmetod är utvecklad specifikt för att
kartlägga och förutspå hur folkströmmar rör sig i ett komplext stadsmönster. Den visar tydligt vilka stråk i centrum som bör förstärkas eller anslutas till.
Därefter beskrivs vilka ställningstaganden som jag gjort inför strukturförslaget och vilka faktorer jag
räknat in. Det klargörs då även vilka för- och
nackdelar det finns med själva exploateringen.
Den sista delen av arbetet var att utforma ett
strukturförslag för en utveckling av
Väster industriområde som kan tillåta en
funktionsblandning. Förslaget visar hur ny transport via järnväg och bilväg kan ske utan att störa
stadstrafiken. Zonindelning och korrekta
avstånd för att minimera risker och störningar visas likaså byggnadshöjder och karaktärer.
Etappindelningar av exploateringen klargör hur och när vissa utbyggnadsskeden kan påbörjas.
Slutligen kan konstateras att det blir en mycket
kostsam process att förflytta verksamheter och
nyexploatera på tidigare industrimark.
Men för Landskronas centrum med vattenkontakt och bra förbindelser till Köpenhamn och Malmö skulle det innebära en positiv förändring av
stadskärnan.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: Landskrona Verksamhetsområde Industrimark Järnväg Gentrifiering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/06/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00