Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Bramer , pp. 102. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Camilla Bramer
camilla.bramer@gmail.com
Titel / Title: Perspectives on Children amongst Planners in Beijing. A field study in Beijing, China.
Översatt titel / Translated title: Barnperspektiv hos planerare i Peking. En fältstudie i Peking, Kina.
Abstrakt Abstract:

This thesis is focused on the perspectives on children held by urban planners in Beijing from an explorative approach. The aim is to investigate how planners in Beijing are considering children and the children’s perspective in the urban planning processes.

My research is based on interviews with planners in Beijing and literature studies to achieve an understanding for what type of perspective on children that dominates among planners in Beijing. In addition to this, the environmental situation for children in Beijing has been researched through literature studies and observations, to enhance an understanding for children’s role in the Chinese society and Beijing’s urban environments. The interviews were performed in Beijing during the autumn of 2010 among six people involved in urban planning processes. The observations were performed in Beijing during the same time, predominantly in parks and hutong areas of Beijing.

This report is based on the theoretical approaches of The child and urban environments, The urban planners and the perspective on children and The cultural, historical and contemporary context of China. The theoretical approaches are used in the analyses focused on the themes of Children in the urban public space in Beijing and The perspective on children among urban planners in Beijing.

The result shows that the perspective on children among planners in Beijing today correspond to the perspective on children dominating urban planning processes in Europe during the 1960’s and 1970’s. These perspectives mean that in Beijing, children are not seen or used as active stakeholders in urban planning processes and the adult perspective on children is dominated by prioritizing children’s needs rather than their views and thoughts on their ambient environments. This derives from that in Beijing no sort of citizen participation is common. Therefore, neither are children asked to have their say during planning processes. Planning without citizen participation and with the main focus on the “expert planner” was the situation in many western countries in the 60’s and 70’s. This gives that the perspective on children among planners in Beijing today to some extent corresponds to the perspective among planners in Europe in past times. Today Beijing is undergoing radical urban changes due to of the rapid economical growth of China. This gives, that it is not only the political climate that affects the use of citizen participation, but also that private investors and their interest is dominating in the development processes.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta examensarbete behandlar vilken syn på barn som fysiska planerare och arkitekter i Peking har och hur detta kan sägas påverka hur de planerar för barn i den fysiska planeringen i stadens offentliga rum.

Följande frågor diskuteras i resultatbeskrivningen:
* Vilka typer av perspektiv på barn kan identifieras hos planerare i Peking?
* Hur tas barnet och barnperspektivet hänsyn till i planeringsprocesser i Peking?
* Vad påverkar det perspektiv på barn som planerare i Peking kan sägas hålla?

I rapporten diskuteras även vilka olika typer av syn/perspektiv på barn som kan sägas finnas hos planerare samt vad ett barnperspektiv är och hur det kan användas.

Till viss del diskuteras även den kulturella, historiska och nutida kontexten som utgör Kina samt hur detta influerar planerarna ur olika synvinklar och påverkar barnen som lever i staden, samt den planering som sker med hänsyn till dem. I rapporten finns även en redogörelse för observationer gjorda i Peking under hösten 2010 från vilken läsaren kan forma en uppfattning om de offentliga rummens utformning och hur barn och deras familjer rör sig i den offentliga miljön.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Children, Children’s perspective, China, Sweden, Urban planning, Spatial planning, Urban public space, Barn, Barnperspektiv, Fysisk planering, Kina, Sverige, Urbana miljöer, Offentliga rum, MFS

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ft9qz
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström, Lina Berglund Snodgrass
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: camilla_bramer_houn-8ft9qz.pdf (4647 kB, öppnas i nytt fönster)