Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petra Söderström , pp. 41. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Petra Söderström
Titel / Title: Att fysiskt utforma en attraktiv stadsdel - en strategiplan över Salöts södra udde
Abstrakt Abstract:

I planeringssammanhang är det vanligt att tala om en attraktiv stad, men begreppet är svårdefinierat. Dels därför att det är starkt kopplat till individens egna värderingar, men också därför att begreppet består av många faktorer. Det är därför praktiskt omöjligt att utforma en attraktiv stad om inte begreppet attraktiv stad definieras. Det finns många teoretiker som forskat inom området, genom olika tidsepoker och med olika infallsvinklar. Trots den allomfattande forskningen finns det idag ingen enskild teori eller definition på vad som utgör en attraktiv stad.

Examensarbetet har lett fram till en undersökning av begreppet attraktiv stad, som sedermera lett fram till olika faktorer och beståndsdelar som bygger upp definitionen attraktiv stad. För att begränsa arbetets omfattning har därefter faktorer som kan påverkas av fysisk planering valts ut. Därefter har tre teoretiker valts ut, som genom olika infallsvinklar hanterar dessa faktorer och ger exempel på hur dessa faktorer bör hanteras för att skapa en attraktiv stad. De tre teoretikerna som valts ut är Jan Gehl, Jane Jacobs och Kevin Lynch.

Dessa teorier har sedan applicerats på Saltös södra udde i Karlskrona kommun, som idag utgörs av ett fragmenterat område som saknar flera av de faktorer som teoretikerna förespråkar för att skapa en attraktiv stad. Dessutom är det idag vanligt med stadsförnyelseprojekt i före detta hamnområden och Saltös södra udde utgör idag ett hamnområde med potential att lämna plats åt andra funktioner. Applicerandet av teorierna har lett till en strategiplan för hur området kan utvecklas till en attraktiv del i staden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: attraktiv stad, stadsförnyelse, hamnförnyelse, strategiplan

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vwd5m
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
anette.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012soderstrom.pdf (10198 kB, öppnas i nytt fönster)