Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Shohrab Hussain Khan , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Shohrab Hussain Khan
shkhan_1975@yahoo.com
Titel / Title: Determinants of Share Price Movements in Bangladesh: Dividends and Retained Earnings
Översatt titel / Translated title: Determinants of Aktiekurs Rörelser i Bangladesh: Utdelning och balanserade vinstmedel
Abstrakt Abstract:

Background and Problem Discussion: Financial scholars have been conducting studies of dividend policy for several decades; but different researchers have come to different conclusions. Financial economists have come to different conclusion about factors determining dividend policy and effect of dividend policies on common stock price. A general question may arise in the mind of the shareholders that the corporate dividend policy affects the value of their stocks. So, in addition to the theory of dividend policy, it is necessary to discuss the empirical evidence on the dividend payment practices of the corporations and their possible impacts on common stock prices. Empirical testing of dividend policy may focus on whether the determinants carry information in pricing the common stocks and whether the dividends are the only determinants serving as signals in conveying information about the current and future earnings of the corporation.
Purpose: The present study will strives on the relative importance of dividends, retained earnings, and other determinants in the explanation of stock prices in Bangladesh with particular stock price of the companies associated with Dhaka Stock Exchange (henceforth DSE), an emerging capital market of Bangladesh. The prime objective of this study is to study determinants of market share price and to examine their functional relationships with the market price of common stocks trades in DSE.
Method: Applied several pre-reviewed models to examine the dynamic relations between stock price and different financial variables. Data for selected companies listed in DSE for the period from 2000 to 2006 were collected from the annual reports of the respective companies, daily price quotation of DSE.
Theory: Different related theories like, dividend theory, information contents, theory of information asymmetry, signalling theory, clientele effect theory were discussed to explain the basic concepts that is used to analyze the results. Different related models are also discussed to determine the appropriate model for my study.
Analysis: I have used different models to explain the dynamic relationships of market price of common stocks with the determinants of market share price like dividends, retained earnings, lagged price earnings ratio and market price of previous year.
Conclusion: The results of the empirical analysis evidences that dividends, retained earnings and other determinants have dynamic relationship with market share price. Findings also suggest that the overall impact of dividend on stock prices is comparatively better that that of retained earnings and expected dividends play an important role in the determination of stock prices whatever determinants, like lagged price earnings ratio or lagged price, are considered.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Background and Problem Discussion: Finansiell forskare har utfört studier av utdelningspolicy under flera decennier, men olika forskare har kommit fram till olika slutsatser. Finansiella ekonomer har kommit till olika slutsatser om faktorer som bestämmer utdelningspolitik och effekt av utdelning politik för gemensam aktiekurserna. En allmän fråga kan uppstå i sinnet hos aktieägarna att företagens utdelningspolicy påverkar värdet på sina lager. Så, förutom att teorin om utdelningspolicy är det nödvändigt att diskutera den empiriska bevis på praxis utdelningen av företag och deras eventuella påverkan på Gemensamma aktiekurser. Empirisk testning av utdelningspolicyn kan fokusera på om bestämningsfaktorer innehålla uppgifter i prissättning av gemensamma bestånd och om utdelningen är de enda faktorer som fungerar som signaler på att förmedla information om nuvarande och framtida intäkter till bolaget.
Syfte: Den aktuella studien kommer strävar om den relativa betydelsen av utdelningar, balanserade vinstmedel och andra faktorer i förklaringen av aktiekurserna i Bangladesh med särskild aktiekurs av företagen i samband med Dhaka Stock Exchange (hädanefter DSE), en framväxande kapitalmarknad Bangladesh. Det främsta syftet med denna studie är att undersöka faktorer för börskursen och att undersöka deras funktionella relationer med marknadspriset av gemensamma bestånd avslut i DSE.
Metod: Applied flera förinställda granskad modeller för att undersöka de dynamiska relationerna mellan aktiekurser och olika finansiella variabler. För utvalda företag som anges i DSE för perioden 2000 till 2006 samlades in från de årliga rapporterna från respektive företag, dagspris noteringen för DSE.
Teori: Olika teorier relaterade vill, utdelning teori information innehåll, teorin om asymmetrisk information, signalering teorin kundkrets effekt teorin diskuterades att förklara de grundläggande begrepp som används för att analysera resultaten. Olika relaterade modeller diskuteras också att bestämma lämplig modell för min studie.
Analys: Jag har använt olika modeller för att förklara den dynamiska relationer till marknadspris av gemensamma bestånd med bestämningsfaktorer börskursen som utdelning, balanserade vinstmedel, eftersläpande pris-tal och marknadspriset för föregående år.
Slutsats: Resultaten av den empiriska analysen bevisen att utdelningen, balanserade vinstmedel och andra faktorer har dynamisk relation till börskursen. Antyder också att den totala effekten av utdelning på aktiekurserna är jämförelsevis bättre än begreppet balanserade vinstmedel och förväntad utdelning spelar en viktig roll i fastställandet av aktiekurserna oberoende faktorer, som halkat pris-tal eller släpat pris, övervägs.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Signaling effect of dividends, Information asymmetry, Dividend clientele effect, Price earnings ratio, Lagged price.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Registreringsdatum / Date of registration: 12/23/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
ahe@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final version.pdf (760 kB, öppnas i nytt fönster)