Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Håkansson; Elena Bäcklund Salomon , pp. 125. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2001.

The work

Författare / Author: Carina Håkansson, Elena Bäcklund Salomon
carina.hkansson@telia.com elena.baclund-salomon@nybro.se
Titel / Title: Robusthetsanalys Djurängen & Rinkabyholm i Kalmar kommun
Abstrakt Abstract:

Inledning:
Detta är ett examensarbete på 20 poäng inom Programmet för Fysisk planering, vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.
Arbetet innefattar en Robusthetsanalys över Djurängen och Rinkabyholm i Kalmar kommun efter en metod framtagen av Expertgruppen för säkerhet och förvaltning, ny- och ombyggnad.
Arbetet har utförts i grupp om två studenter. Analysen grundar sig på fördjupade studier inom olika ämnesområden, vilka presenteras i sårbarhetsbedömningen del 2 kapitel 3. Den individuella delen avser fördjupningarna i nämnda kapitel. Texten för varje ämnesområden är baserad på litteratur, statistik samt intervjuer med verksamheter, myndigheter och enskilda personer.

Carina Håkansson har sammanställt följande texter: 3.1.4 Personskador och olycksfall, 3.1.5 Insatser för räddningstjänst vid brand och olyckor, 3.1.6 Brottslighet, 3.2.1 Dricksvatten 3.2.2 Livsmedel. 3.1.1 Telesystem 3.3.4 Transporter, 3.4.1 Sociala hot 3.4.2 Grundvatten och vegetation, 3.4.3 Hot mot el- och värmeförsörjningen samt 3.4.4 Hot som kan riktas mot informationsteknologin.

Elena Bäcklund Salomon har sammanställt: 3.1.2, Buller 3.1.3, Radioaktivt nedfall, 3.2.3 Värme, 3.2.4 Elförsörjning, 3.3.5 Avloppssystem och spillvatten, 3.3.6 Dagvatten, 3.3.7 Avfall, 3.4.6 Utsläpp till luft och vatten, 3.4.7 Ökad växthuseffekt samt 3.4.8 Skador på ozonskiktet.

Följande material har utvärderats och sammanställts gemensamt för att få ett helhetsperspektiv över områdena och Kalmar kommuns robusthet samt för att en robusthetsanalys skulle bli möjlig att genomföra enligt expertgruppens metod
Vi vill särskilt tacka Bengt Berglund som varit vår handledare
Samt alla personer vi varit i kontakt med i och utanför Kalmar kommun. Utan ett stort och visat intresse från berörda hade det varit svårt att kunna genomföra vårt arbete.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vad är robusthet?
Robusthet behandlar frågor som berör samhällets uthållighet för att klara yttre påfrestningar. Exempel på detta kan vara social segregation eller att viktiga samhällsfunktioner som elförsörjning havererar på grund av naturkatastrofer .

Kan samhället stå emot svåra krissituationer?
Att sannolikheten för att en allvarlig krissituation rent statistiskt ej inträffat, betyder ej att den inte kan inträffa, och i värsta fall inträffar den när beredskapen är som allra sämst.

Mål och syfte:
Examensarbetet syfte är att analysera robustheten inom två områden i Kalmar kommun samt att ge förslag på åtgärder som kan bidra till ökad robusthet. Analysen skall utföras utifrån ett socialt- ekologiskt- tekniskt- och ekonomiskt- perspektiv. Examensarbetet skall i en inledande teoretisk del studera begreppet "robusthet?. Förslagsdelen syftar till att försöka finna åtgärder för ökad robusthet med hjälp av fysisk planering. Arbetsmetoden kommer i huvudsak att följa den av ?Expertgruppen för säkerhet och förvaltning, ny- och ombyggnad framtagna analysmetoden?. För att kunna förankra en robusthetsplan inom kommunal fysisk planering krävs det instrument. Vi skall studera var och hur detta skall kunna göras möjligt. Vi hoppas att vårt examensarbetet kommer att kunna användas som en vägledning för analys av områdens robusthet i den kommunala fysiska planeringen.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Del I Bakgrund och problembeskrivning. Del II Analysdelen kap, 1-2. Del II Analysdelen kap, 3. Del II Analysdelen kap, 4-5. Del II Analysdelen kap, 6-8. DEl III Slutsats

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Berglund
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Kalmar kommun
Anmärkningar / Comments:

Carina Håkansson
Pressaregatan 4
372 39 Ronneby
Elena Bäcklund Salomon
Rönnerdahlsvägen 11
393 59 Kalmar