Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Meurling , pp. 108. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Fredrik Meurling
Stadsbyggaren@hotmail.com
Titel / Title: Vellinge Centrum - Centrumförnyelse
Abstrakt Abstract:

Vellinge är både centralorten i Vellinge kommun och en
bostadsförort till Malmö. Orten består till stor del av villabebyggelse.
Vellinges expansion kan härledas till två viktiga
händelser där den första var järnvägen drogs in till Vellinge.
Järnvägen skapade nya förutsättningar för industrier, handel
och framförallt nya kommunikationer. Den andra händelsen
var bilens starka intåg under 50-talet. Bilen skapade
möjligheten att röra sig över längre sträckor vilket också
resulterade i att utbyggnaden av Vellinge bredde ut sig över
större ytor.
Utbredningen nådde sin topp under 70-talet då Vellinge
fördubblades i storlek. I centrum genomfördes under samma
tid en modernisering där nya centrumbyggnader och stora
parkeringsytor anlades. Dessa byggnader och platser upplevs
idag som mindre attraktiva och en förnyelse av centrum är
därför aktuell.
Syftet med arbetet har varit att arbeta fram åtgärder för att
”hela” centrum igen och öka trivseln och tillgängligheten.
Arbetet är uppbyggt av en historisk tillbakablick över
utvecklingen av samhället. Därefter har en inventering av de
nuvarande förhållandena gjorts av samhället, med en
fördjupad inventering för de centrala delarna.
Inventeringen har gett en kunskap om vad samhället har för
fördelar och nackdelar och vad som är karaktäristiskt för
samhället. Kunskapen har sedan legat som en grund till det
fortsatta planarbetet.
Analysen som har gjorts bygger på Gordon Cullens Serial
vision. Detta innebär att genom att röra sig framåt i en
bebyggd miljö så möts man hela tiden av nya intryck som
kan liknas vid bilder. Dessa bilder uppfattas efter hur den
följer den föregående bilden. Bilden bedöms efter det man
ser, platsen och dess innehåll.
Med hjälp av inventeringen och analysen har ett förslag
utvecklats som innebär några både mindre och större
ändringar i centrum. Planförslaget innebär att den norra
parkeringen bebyggs med bostäder och kontor samt en
park. Förändrade villkor för trafiken sker kring Stortorget
där vissa gator förändras till gårdsgator. Det planeras också
förändringar för parkeringsplatserna i centrum till förmån
för bl.a. gående och cyklister. Stortorget får nya
användningsområden med bl.a. att en grönyta och en
anslutande lekplats planeras på torgets västra sida.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Nyckelord / Keywords: Vellinge:centrum:förnyelse:serial:vision:Fredrik:Meurling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/21/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Louise Nyström
louise.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Mobilnummer: 070-4564596