Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jörgen Andersson BTH-TEKM-EX--2004/C-07--SE, pp. 32. TEK/avd. för maskinteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Jörgen Andersson
abe@bth.se
Titel / Title: Interaktiv arbetsbeskrivning
Abstrakt Abstract:

Under framtagandet av nya produkter måste ett antal prototyper tillverkas för att verifiera konstruktionen. För en metodingenjör som tar fram reparationsmetoder
innebär prototyptillverkning att tankar som växt fram under utvecklingsfasen kan provas för första gången på en fysisk produkt. Detta sker relativt sent i
produktutvecklingen och eventuella ändringar som kan uppstå på grund av att servicevänlighet inte uppnås blir mycket kostsamma. Om däremot prototypen
där metoderna verifieras för första gången är digital och detta sker tidigt blir kostnaderna för eventuella ändringar avsevärt mycket mindre. Modellen som
ligger till grund för metodstudierna kan sedan används för att skapa ett utkast till service litteratur, detta medför att även den delen av slutprodukten kommer att
vara i fas med övriga utvecklings avdelningar.
Under detta projekt har en digital prototyp av en Scania motor använts för
genomförandet av metodstudier. Dessa studier har resulterat i animationer och
illustrationer som sedan använts i ett exempel av en dynamisk interaktiv
arbetsbeskrivning, även den skapad under projektet. Användandet av digitala
prototyper har resulterat i ett förtydligande av hur användbart 3D modeller är i produktutvecklingsprocessen.
Under arbetets gång har delar av Fredy Ohlssons principer för produktutveckling använts.

Under the development of new products a number of prototypes must be built to confirm the products construction and strength. For an engineer whose job is to
create instructions for repairing methods, building a prototype means that new ideas can be tested for the first time. This often happens rather late in the development process which means that changes made because of lack of
serviceability becomes expensive. If the prototype is digital and confirmation of serviceability is done early this cost can be reduced. This digital prototype can be
used as a basis for creating images to increase the understanding of an instruction.
During this project a digital prototype of a Scania engine has been made and used to create repairing methods. This studies results in animations and illustrations which has been used in an example of a dynamic interactive work
instruction, created under this project. Applying digital prototypes in this project has resulted in a clarification of the benefits when using 3d models in the development process.
During the work with the project parts of “The principles of product
development” by Fredy Ohlsson has been implemented.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: digitalaprototyper, Scania CV AB, 3D

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Maskiningenjör med datavetenskap/Mechanical engineer with computer science
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Examinator / Examiner: Ansel Berghuvud
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: interaktiv arbetsbeskrivning av jörgen andersson.pdf (508 kB, öppnas i nytt fönster)