Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ann Dohse , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Ann Dohse
ann.dohse@comhem.se
Titel / Title: Lusten och viljan att lära - En studie om vad distansstudenter upplever som motivationshöjande i sitt lärande
Abstrakt Abstract:

Högskoleutbildningar på distans har blivit en allt vanligare studieform. De vanligaste orsakerna till att studenter väljer distansutbildning som tillvägagångssätt är att många har familj och barn, långt till högskolan eller att de helt enkelt vill arbeta vid sidan om sina studier. Från högskolans sida gäller det då att bygga upp ett pedagogiskt ramverk och att inspirera studenterna till den teknologi som erbjuds på den nätbaserade utbildningen. Därför kan det vara intressant att titta på vad som motiverar en student att vilja lära under de pedagogiska villkor som gäller på en distansutbildning. Syftet med denna studie var därför att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som studiemotivationshöjande faktorer i distans utbildningens genomförande. Studien bygger på en hermeneutistisk ansats där tolkningen har sin tyngdpunkt. Undersökningen utgjordes av en kvalitativ enkätstudie där 22 stycken distansstudenter deltog samt en litteraturstudie över tidigare forskning inom området. Resultatet visade på att motivationen kunde bero på hur utbildningen eller undervisningen var upplagd men även tekniken hade en viss betydelse. Lärarens påverkan, den individuella motivationen samt studenters samarbete var också bidragande orsaker till studenters studiemotivation. Slutsatsen i mitt resultat och i litteraturstudien var att en mängd olika faktorer kunde inverka på studiemotivationen genom både inre som yttre påverkan.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Pedagogik, lärande på distans, motivation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Heléne Ivarsson
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: anndohse.pdf (589 kB, öppnas i nytt fönster)