Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robin Sjöström , pp. 56. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Robin Sjöström
Titel / Title: Att hamna rätt
Abstrakt Abstract:

Kryssningstrafiken växer kraftigt i Skandinavien och Göteborg är inte ett un-dantag. Göteborg har det senaste decenniet gått från att vara en relativt obetydlig kryssningsdestination till att bli en av de medelstora i Östersjö- och Nordsjöområdet. Utöver denna ökning finns ett mål om att dubblera antalet anlöp till 2020. Samtidigt växer Göteborgs centrala stadsdelar och särskilt de i vattennära lägen vilket gör att konkurrensen om marken i dessa områden är stor. Vad kryssningstrafiken och egentligen all hamnverksamhet har för roll i den framtida staden är en relevant fråga som bör behandlas. I arbetet under-söks de behov och krav som ställs från kryssningsverksamheten. Utifrån dessa görs en lokaliseringsstudie där lämpliga lägen i Göteborg undersöks och ställs mot varandra. Från studien dras slutsatsen att målet med en ökad kryssnings-trafik lättast nås med två terminaler, ett på vardera sidan av Älvsborgsbron.
I arbetet görs ett planförslag för Frihamnen med syftet att visa på Frihamnen är tillsammans med Stigbergs-/Masthuggskajen två lägen identifierade som de mest lämpliga inre lägena för kryssningstrafik. På Masthuggskajen finns en betydande passagerartrafik. Ett planförslag över detta läge skulle innebära att ett stort fokus läggs på att lösa planeringsproblematik kring färjetrafiken vil-ket ligger utanför arbetets avgränsning. Istället sker en fördjupning över Fri-hamnsområdet som är ett av Göteborgs förnyelseområden och står inför en total ombyggnad. Frihamnen föreslås bli en central stadsdel i ett blandstads-ideal där kryssningstrafiken är en funktion som bidrar med liv och rörelse till stadsdelen.
Genom att tillåta fartyg inne i Frihamnen påverkas framtida lågbroar över älven väster om läget då dessa behöver öppnas i rusningstrafik då fartygen oftast anlöper under morgonen och lämnar kaj under eftermiddagen. En an-nan konsekvens är att delar av Frihamnen avsätts till hamnanvändningen och vissa användningar försvåras i direkt anslutning till läget. Genom en generell utformning av kajen som inte låser användningen kan området också föränd-ras om kryssningsverksamheten avvecklas i framtiden.
En kryssningsverksamhet kan också ge positiva konsekvenser som att förhål-landet mellan stad och hamn stärks och en historisk koppling mellan dem båda bibehålls. En hamnverksamhet centralt i staden får också till följd att vattenytorna centralt i staden ges en användning vilket ger en sammanlän-kande effekt mellan den norra och södra älvstranden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: hamnplanering, kryssningsfartyg, kryssningsverksamhet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8le9eb
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/05/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Dunér och Claes-Åke Kindlund
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011sjostom.pdf (25303 kB, öppnas i nytt fönster)