Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Torkel Lindgren , pp. 31. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Torkel Lindgren
torkel.lindgren@gmail.com
Titel / Title: Amiralitetsparken Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta kandidatarbete är att studera begreppen offentlighet och det offentliga rummet. Med hjälp av inventering på plats samt litteraturstudier analyseras en offentlig plats, Amiralitetsparken i Karlskrona. En utvärdering av platsens kvalitéer och brister följs därefter av ett förslag till omgestaltning av parken, som nyligen varit föremål för en arkitekttävling.

Med hjälp av texter av Jürgen Habermas och Hannah Arendt förs inledningsvis en diskussion kring begreppet offentlighet och varför det offentliga rummet är så viktigt. Därefter beskrivs det spänningsfält mellan auktoritet och tillgänglighet för allmänheten som präglar många offentliga platser, däribland Amiralitetsparken i Karlskrona. Vidare beskrivs och jämförs några nyanlagda parker i Sverige och ett försök görs att hitta typiska drag i dessa samtida parker.

Träden i parken har inventerats med hjälp av muntliga anteckningar,det vill säga ljudinspelningar, som gjorts på plats. Inventeringen har utmynnat i en trädrensningsplan, som i sin tur utgör stommen för ett planförslag. Planförslaget innebär bland annat att nya element i form av vatten, stenlagda ytor och trappor med sittytor tillförs parken. Ett antal mindre byggnadsvolymer placeras på befintlig gata söder om Amiralitetsparken för att tydliggöra gränsen mellan parken och det torg som förnyas. Den järnvägstunnel från 1800-talet som löper genom parken öppnas för allmänheten och spårschaktets slänter planteras med exotiska växter för att skapa en färgglad och blomstrande ravin under vår och sommar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: amiralitetsparken, offentlighet, offentligt rum, gestaltning, arendt, habermas, daniaparken, sjöstadsparterren, samtida svenska parker, korvkiosk, ljuspelare, torg, entré, marinbas, vatten, klockstapeln

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/18/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_vt2008_bth_torkel_lindgren.pdf (14029 kB, öppnas i nytt fönster)