Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Eriksson , pp. 83. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Mattias Eriksson
Titel / Title: Soundscape design - En studie av Linnéparken i Halmstad
Abstrakt Abstract:

Soundscape design handlar om att aktivt planera
och gestalta ljudmiljöer i våra städer, men också i
våra rurala rekreationsområden. När ljud diskuteras
bland politiker och tjänstemän är det oftast i negativa
ordalag; ljuden måste stängas ute, ljudnivån
måste sänkas. Ordet ljud byts ut mot ordet buller
och blir en förorening som människor måste skyddas
ifrån; likt en anstormande fiende stängs det ute
med vallar, plank och murar.

Ovanstående lösning är otillfredsställande, och behandlar
inte problemet vid dess källa. Den moderna
staden, med dess dominerande ljudkälla fordonstrafiken,
ljuder högt och oavbrutet. I decennier har
forskare hävdat att människan successivt har slutat
att lyssna på detta monotona och ointressanta
trafikbrus, och vår hörsel har blivit underprioriterad
våra andra sinnen.

Hur ska vi då behandla problemet vid dess källa?
Ljudnivån är hög i dagens städer, och effekterna som
en hög ljudnivå kan ha på människor är bevisad och
ska inte förringas. Men att sänka ljudnivån ner till
uppsatta riktvärden är långt ifrån en komplett lösning.
Att sänka volymen på ljud som är ointressanta,
monotona och som ingen lyssnar på ökar ju inte
ljudmiljöns kvalitet?

Detta arbete syftar till att undersöka ljudmiljön i
Linnéparken i Halmstad, analysera den och se hur
den påverkar sina besökare. Detta är en park som av
Halmstad kommun är utpekad som högljudd, med
en närliggande trafikled och järnväg. Av visuella skäl
är inte traditionella bulleråtgärder önskvärda, och
detta arbete syftar därför också till att föreslå en förbättring
av ljudmiljön med andra åtgärder: design av
Linnéparkens soundscape.

Arbetet består av en fallstudie, och genom ljudnivåmätningar,
observationer, intervjuer och en
ljudinstallation undersöks och analyseras Linnéparkens
ljudmiljö. Detta resulterar i designprinciper,
som ligger till grund för ett förbättringsförslag av
ljudmiljön. Förslaget ger ett av många svar på frågan
om hur det istället för traditionella bulleråtgärder
går att öka våra ljudmiljöers kvalitet: för in trevliga
ljud som parkens besökare kan lyssna på istället för
trafikens oavbrutna och monotona brus.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: soundscapes, ljudlandskap, buller, oönskat ljud

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wrncl
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/01/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rolf Möller
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Filen som heter bth2012eriksson har förlorat de sista sidorna vid konvertering till pdfA. Korrekt fil är bifogad.