Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotta Mellgren , pp. 23. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Charlotta Mellgren
Titel / Title: Kulturens inflytande på det psykologiska kontraktet ur ett förändringsperspektiv
Översatt titel / Translated title: Culture's Influence on the Psychological Contract from a Perspective of Change
Abstrakt Abstract:

Det psykologiska kontraktet är ett ömsesidigt avtal, där innehållet i båda parternas löften och förväntningar färgas av individens kulturella bakgrund. Syftet med föreliggande studie var att ur den anställdes perspektiv, undersöka huruvida kulturella skillnader i individens uppfattning av det psykologiska kontraktet förändras över tid. En webbaserad enkätundersökning utfördes med totalt 54 deltagare, 29 födda utomlands och 25 i Sverige. De faktorer som jämfördes var maktdistans, hög/lågkontext samt generella uppfattningar kring det psykologiska kontraktet. Resultatet visar en viss förändring över tid hos de utlandsfödda deltagarna, men att skillnaderna mellan utlands- och svenskfödda är små. Fortsatt forskning krävs för att tydligare kunna se när i ackulturationsprocessen som uppfattningarna inom det psykologiska kontraktet förändras, och vilka bakgrundsfaktorer som är avgörande för förändringen.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Psykologiska kontrakt, kultur, förändring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Examinator / Examiner: Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutversion13.6.pdf (556 kB, öppnas i nytt fönster)