Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Dana Colakovic , pp. 33. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Dana Colakovic
Titel / Title: Exploatering av kustnära områden - Hot och möjligheter
Abstrakt Abstract:

Detta arbete behandlar problematiken med att bygga kustnära, samtidigt som det i relation till klimatförändringen och den globala uppvärmningen sker en havsnivåhöjning. Syftet med arbetet är att upplysa om olika skydds- och bygg-nadsmetoder, som kan användas för att upprätthålla traditionen av att bygga vid kusten samt att kunna stilla den efterfrågan som idag finns för havsnära lägen utan att utsätta människor för risken av översvämningar.
Arbetet börjar med en översiktlig bild av dagsprognosen för de stundande kli-matförändringarna samt vilka effekter dessa har för den globala havsnivåhöj-ningen, för att sedan beta sig ner till en mer lokal nivå och beskriva dagsläget för södra Sverige samt prognosen fram till slutet på seklet. Det presenteras även en aktuell bild för hur lagstiftningens, kommunernas, länsstyrelsernas och den fysiska planeringens roll förhåller sig till den stundande havsnivåhöjningen samt vilka kli-matanpassningsåtgärder som kan göras med havsnivåhöjningen i fokus.
Avsnittet, ”Att bygga för framtiden” ger en kort översikt för olika skydds- och byggnadsmetoder som finns med hänsyn till havsnivåhöjningen. Här presenteras även influenser och inspirationer från Holland, ett land känt för sin eviga kamp mot översvämningar och för sin innovativa arkitektur vad gäller kustnära bebyg-gelse. Som slutsats appliceras några av dessa metoder på ett illustrationsförslag för Saltö Hamn, ett havsnära område i Karlskrona Kommun.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: översvämningsskydd, klimatanpassat byggande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/08/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsatsen_final.pdf (7403 kB, öppnas i nytt fönster)