Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Hellström , pp. 29. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Ulrika Hellström
ulhb09@student.bth.se
Titel / Title: Lärandevillkorens beroende av samspel - en studie med fokus på personer med autism-diagnos och deras upplevelse av samspel.
Översatt titel / Translated title: The learningconditions in addiction to interplay - a study with focus on persons with autism spectrum disorder diagnosis and those experience of interplay
Abstrakt Abstract:

The purpuse of this study was to develop knowledge about learning condition that are to be in a context of interaction with persons that have Autism Spectrum Disorder diagnosis are included. The pre-understanding has evidence in that the public very often has a lack of knowledge in understanding persons with this kind of disabilities that can put the social interplay in disharmony. The phenomenological approach was used to reach the essence of the learning influence processes. Seen from the respondents experiences of interaction as a help for the informal learning in a working context. The purpose was to see the result of interplay and the effect of learning condition and to see what help those respondents acctually have experienced. The data collection was made from interviews and analysed by Giorgios method of analysis. Interpretion of the result was made from situated learning, development focused learning and reproductive learning, to describe the respondents life worlds. The conclusion of this study was that there was any good conditions for learning in a interplay, for persons with autism spectrum disorder in a working context. This study got its inspiration from a project in Sweden made by the Employment Service wanted to find and use the hidden resourses, among those with different kind of disabilities, to facilitate their entry into a employment. Result of this studie showed that these respondents have a high level of ambition and skills, and they have not experienced any positive informal learning in a working context in the interplay with their colleagues.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med denna studie var att öka kunskap om de lärandevillkor som finns i en samspelskontext där personer med diagnosen autism ingår.
Förförståelsen tar stöd i att allmänheten ofta saknar kunskap om och förståelse för personer med denna funktionsnedsättning som kan skapa disharmoni i det sociala samspelet. Studien är inspirerad av en satsning som Arbetsförmedlingen har gjort där de ville finna de dolda resurserna, de arbetssökande med funktionsnedsättningar, för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.
Den fenomenologiska forskningsansatsen användes för att nå fram till kärnan i lärandets påverkansprocesser. Utifrån respondenternas upplevelser av samspel som stöd för informellt lärande i en arbetssituation gjordes studien, där fenomenet är samspel och dess effekt är lärandevillkoren. Här kom respondenternas upplevelse av fenomenet i fokus och vilket stöd dessa respondenter egentligen fick.
Datainsamlingen skedde via intervjuer och analyserades kvalitativt efter Giorgios analysmetod. Här har tolkningen av resultatet skett med hjälp av reproduktivt lärande, utvecklingsinriktat lärande och situerat lärande, för att beskriva respondenternas livsvärldar.
Slutsatsen var att denna studie inte kunde finna några gynnsamma villkor för lärande ur ett samspelsperspektiv, för personer med diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder) i en arbetskontext.
Resultatet visade på att dessa respondenter som ingått i denna studie, har en hög ambitionsnivå och kompetens, har upplevt avsaknad av samspel som stöd för lärande i en arbetsmiljö i interaktion med sina kollegor.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Autism spectrum disorder, Interplay, Learning conditions

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vpjaq
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Fredriksson
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hellström.pdf (222 kB, öppnas i nytt fönster)