Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pernilla Andersson Pernilla Andersson, pp. 25. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Pernilla Andersson
erik.lindstrom@bth.se, bo.schenkman@bth.se
Titel / Title: Är människan formad med det karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder.- En observerande studie över mindre barn.
Abstrakt Abstract:

Abstract.
Studiens syfte var att undersöka om människan är formad med det Karismatiska ledarskapet redan från tidig ålder. Då egenskaper är svåra att studera, som också litteraturen beskriver, så valdes mönster som är karateristiska för det karismatiska ledarskapet ut, som exempelvis; stark utstrålning, stor kommunikations förmåga, en ledare för gruppen. Dessa mönster valdes att studeras genom observation av en klass där barnen var i sju års ålder. Av datainsamlingen gjordes an analys och tolkning och av detta framkom ett resultat som i sig visade på att det fanns mönster och beteenden karakteristiska för karismatiskt ledarskap hos vissa av barnen. Barnen hade olika mycket av mönsterna men det visade sig ändock tydligt vilka som var av det karismatiska ledarskapet och som kamraterna lät sig ledas av.
Studiens frågeställning anses då besvarad och visar på att människan är formad redan från tidig ålder med karismatiskt ledarskap

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Karismatiskt ledarskap, karisma i positiv anda, mönster/beteenden, mindre barn, observation.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström, Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Trönninge Skolan

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: cuppsats.pdf (117 kB, öppnas i nytt fönster)